วัตถุประสงค์

 

       1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น

        2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสในการพึ่งตนเองไปพร้อมกับการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต

       3.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานขยายผลด้วยมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายผลในรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงศึกษา พัฒนา และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม

       4. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดำเนินงาน โดยยึดหลักการโครงการพระราชดำริ และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเป็นแนวทางการดำเนินงานโดยการใช้แผนเป็นเครื่องมือชี้นำการดำเนินงาน

 

 รายการหลัก 


 • พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งห...

 • การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จังหวัดนราธิวาสทุกๆปี ก่อนที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จ พร...

 • ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส 7 กิโลเมตร และห่...

 • การบริหารโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การบริหารโครงการ งบประมาณและด้านการว...

 • การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของพระบ...

 • รูปภาพ7.jpg
  หน่วยงานร่วมดำเนินการ การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา...


 • รูปภาพ6.jpg
  จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “...ให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน...” การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพ...
Visitors: 52,328