หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

   การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะผสมผสานโดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ดังนี้

 1. กรมพัฒนาที่ดิน
 2. กรมวิชาการเกษตร
 3. กรมปศุสัตว์
 4. กรมป่าไม้
 5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 6. กรมประมง
 7. กรมส่งเสริมการเกษตร
 8. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
     จังหวัดนราธิวาส
 9. กรมชลประทาน
 10. กรมส่งเสริมสหกรณ์
 11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส
 12. สำนักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1
 13. สำนักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2
 14. สำนักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 3
 15. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
 16. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 17. กรมควบคุมโรค
 18. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
 19. กรมการพัฒนาชุมชน
 20. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
 21. กรมที่ดิน
 22. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 23. จังหวัดนราธิวาส
 24. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส
 25. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 26. กรมการข้าว
 27. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 28. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 29. กรมหม่อนไหมฯการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 30. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
     ของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
 31. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 32. สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส
 33. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 34. กองทัพภาคที่ 4
 35. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 36. กรมแผนที่ทหาร
 37. ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 38. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 รายนามผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) นายมานพ         ตัณฑเตมีย์        2525 - 2526

2) นายชัยชาญ       ชโลธร             2526 – 2532

3) นายชัยวัฒน์       สิทธิบุศย์          2532 – 2543

4) นายอภิชาต        จงสกุล            2543 – 2546

5) นายมโน            พงษ์สามารถ     มี.ค. – ต.ค. 2546

6) นายบุญณรงค์    ธานีรัตน์            ต.ค.2546 – ธ.ค. 2552

7) นายปรีชา          โพธิ์ปาน           ธ.ค.2552 - พ.ย. 2555

8) นางสายหยุด      เพ็ชรสุข           พ.ย.2555 - ปัจจุบัน

 รายการหลัก 


 • พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งห...

 • การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จังหวัดนราธิวาสทุกๆปี ก่อนที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จ พร...

 • ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส 7 กิโลเมตร และห่...

 • 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและด้านอื่น ๆ ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุที่แบ่งเป็นเข...


 • การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของพระบ...


 • รูปภาพ6.jpg
  จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “...ให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน...” การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพ...
Visitors: 53,397