พื้นที่ดำเนินการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “...ให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน...” การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการงานด้วยกันถึง 39 หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานปกติ จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังนี้

       

 รายการย่อย 


 • รูปภาพ6.jpg
  .
  มีเนื้อที่ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่ดอน 2.พื้นที่ลุ่ม 3.พื้นที่อ่างเก็บน้พใกล้บ้าน 4.พื้นที่สวนยางเขาสำนัก

 • รูปภาพ10.jpg
  .
  “พรุ” เป็นภาษาใต้ หมายถึง บริเวณที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังตลอดปี มีพืชพรรณมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่ และตายทับถมกันเป็นเวลานาน สะสมอินทรีย์สาร (peat) เป็นชั้นหนามากน้อยต่างกันตามลักษณะภู...

 • .

 • .

 • รูปภาพ1.png
  .
  ในการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในแต่ละครั้ง ได้เสด็จทรงงานในพื...

 รายการหลัก 


 • พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งห...

 • การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จังหวัดนราธิวาสทุกๆปี ก่อนที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จ พร...

 • ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส 7 กิโลเมตร และห่...

 • 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและด้านอื่น ๆ ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุที่แบ่งเป็นเข...


 • การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของพระบ...

 • รูปภาพ7.jpg
  หน่วยงานร่วมดำเนินการ การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา...

Visitors: 53,397