พื้นที่ดำเนินการ

          จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "...ให้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน..." การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการงานด้วยกันถึง ๓๖ หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานปกติ จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังนี้

                        ๑. พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                        ๒. พื้นที่พรุ

                        ๓. พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

                        ๔. พื้นที่ศูนย์สาขา ๔ แห่ง

                        ๕. พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ

 


 

 

 รายการย่อย 


 

พระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ

      ...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้ว ยังยากที่จะใช้ประโยชน์.........

ที่ตั้ง/วิสัยทัศน์ 

      ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส ๗ กิโลเมตร และห่างจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ๒ กิโลเมตร.....

วัตถุประสงค์

      ๑. เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและด้านอื่นๆตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุที่แบ่งเป็นเขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนาไว้แล้ว….. 

โครงสร้างของศูนย์ฯ 

     

การบริหารภายในโครงการ

      การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่..... 

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

      การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา.....

อัตรากำลัง

   

  


 

กลับสู่หน้าหลัก  

Visitors: 64,122