ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต


 

"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"......ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

                    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินการ เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในด้านต่างๆ ซึ่งได้ทำการศึกษา ทดลอง วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่พรุให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดแสดงการดำเนินงานในรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ไว้เป็นตัวอย่าง และต้นแบบ แก่ผู้สนใจ มาศึกษา ดูงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ และขณะเดียวกัน ได้นำผลสำเร็จที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้เกษตรกรรู้จักประยุกต์ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้

                   "...เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่  แต่ว่าเป็นที่มาดูมาศึกษาก็ได้คือเป็นทัศนศึกษา พานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยก็ตาม หรือไม่ใช่นักเรียน เป็นข้าราชการทุกชั้นตั้งแต่ชั้นผู้น้อยมาจนถึงชั้นผู้ใหญ่   ทุกระดับทุกอย่าง คือหมายความว่า ทุกหน้าที่สามารถมาดูในแห่งเดียวกัน วิธีการที่จะพัฒนาในสาขาต่างๆ ของวิชาการ อันนี้เท่ากับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์  ที่จะมาดูอะไร  มีวิชาการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นอกจากนั้นไปดูศูนย์ศึกษาก็ไปหย่อนใจก็ได้ เพราะว่าทำงานเครียด ก็ไปเที่ยวศูนย์ศึกษาเหมือนไปเที่ยวสวนสาธารณะก็ได้ ได้ความรู้ด้วย  นี่แหละเป็นหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนา... "

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 งานพัฒนาที่ดิน : "โครงการแกล้งดิน" ต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช 

 การทำเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

 สวน ๗๒ พรรษา พันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพร

 สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา

 การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว

 แปรรูปเส้นใยพืชในท้องถิ่น สร้างอาชีพเพิ่มรายได้

 การปลูกพืชแบบเศรษบกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

 ศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ระบบนิเวศน์ป่าพรุ และแจกจ่ายกล้าไม้

 โรงงานหัตถกรรมแปรรูปไม้เสม็ดขาว

 การปลูกพืชผัก ปลูกพืชแซมยาง และการเพาะเห็ด

 พืชสวนครัวประดับ ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

 ใช้ที่ดินอย่างฉลาด ปราศจากสารเคมี สู่ชีวีที่ยั่งยืน

 โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก สู่การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

 สวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา

 พัฒนา สาธิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

 ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการแปรรูป สร้างรายได้ในครัวเรือน

 กำจัดโรคเท้าช้าง/โรคเรื้อน/โรคหนอนพยาธิ/แมลงพาหะนำโรค

 "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ศูนย์ศึกษา ไม่ใช่โรงเรียน...ไม่ใช่สถานีทดลอง แต่เป็นที่รวมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

          ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่..............

  ประชุมสัมนา/ที่พัก

                  

  บริการหญ้าแฝก
          

             

  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
         

           เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........

Visitors: 91,666