ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ


 

   ระเบียบการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ      

       1. การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่งหนังสือ    ล่วงหน้ามาที่ โทรสาร 073-631034 การติดต่อขอดูงานโทร 073631033 , 073631038 ต่อ101 

        2. การขอใช้ห้องประชุม และห้องพัก ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน        

        3. ห้องบรรยายสรุป สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 100 ท่าน 

        4. วิทยากรให้การบรรยายและนำเยี่ยมชมงานเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ท่านสามารถศึกษาดูงานได้เอง  

        5. ห้องบรรยายสรุป และอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ 

        6. อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุมและห้องพักได้แสดงดังรายการที่แนบมา คิดค่าบริการตามจำนวนคนที่แจ้งไว้หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

    ประเภทอาหารและราคา         

             

หมายเหตุ : หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการตามที่ตกลงไว้แต่แรก : โต๊ะอาหารแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า จัดได้ 10 ที่นั่ง (คน) กับข้าว 2 ชุด/โต๊ะ

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน                                                                                                                                

  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........


  ประชุมสัมนา/ที่พัก

                  

                  


  บริการหญ้าแฝก      

               

             ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์...........


  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์             

             เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........


 

Visitors: 65,246