บริการหญ้าแฝก

1. ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์ คงเหลือพอจ่ายหรือไม่

              ⌊ ถ้ามีไปขั้นตอนที่3                 ถ้าไม่มี รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ⌋

3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติ แจกจ่ายต่อรายไปตามระเบียบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด

4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดตามจำนวนที่อนุมัติ พร้อมแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษา

5. เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนการเบิกจ่าย

ดาวน์โหลด ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก

 รายการย่อยทั้งหมด 

Visitors: 53,397