บริการหญ้าแฝก


 

 
         การขอรับบริการหญ้าแฝก 

                     

                        ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

                        ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์ คงเหลือพอจ่ายหรือไม่

                        เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติ แจกจ่ายต่อรายไปตามระเบียบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด 

                        เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดตามจำนวนที่อนุมัติ พร้อมแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษา

                        เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนการเบิกจ่าย

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........

  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

           ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงานถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.........

  ประชุมสัมนา/ที่พัก
          

                

  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
         

           เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........

Visitors: 85,191