บริการหญ้าแฝก


 

   การขอรับบริการกล้าหญ้าแฝก        

         ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

         ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์ คงเหลือพอจ่ายหรือไม่

         เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติ แจกจ่ายต่อรายไปตามระเบียบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด 

         เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดตามจำนวนที่อนุมัติ พร้อมแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษา

         เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนการเบิกจ่าย

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน                                                                                                                                

 

  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........


  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

              ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงานถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.........


  ประชุมสัมนา/ที่พัก      

             

            


  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์             

             เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........


 

Visitors: 65,236