1.คณะกรรมการบริหารโครงการ

            มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางบริหารโครงการ อำนวยการควบคุมกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 2/2551 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการ กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

       

รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน


  • มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย ควบคุม กำกับดูแล และประสานงานในการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒ...

  • มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามผลดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของโครงการและงบประมาณประจำปีตามที่ศูนย์ศึก...

  • มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลประสาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี และให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานใน...

  • มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงานโครงการและเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พรุ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมทั้งติดตั้งการดำเนินงาน ประเมิน...

  • มีหน้าที่กำหนดแผนงานศึกษาทดลองวิจัย ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงาน ศึกษาทดลองวิจัยให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานศึกษาทดลองวิจั...

  • มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงานโครงการ และเป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมและขยายผลในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ควบคุมกำกับดูแลแผนปฏิบัติงานใน...

  • แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 3/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศ...

  • .
Visitors: 52,008