พระราชกรณียกิจ

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 ได้เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 2 ช่วงด้วยกัน คือ ในช่วงแรกระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21–23 กันยายน 2557

                 ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงแรกระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557 ได้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ  ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้

 

 

 

 

อ่านต่อ...

Visitors: 55,545