พระราชกรณียกิจ

 

                     สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ ได้เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๒ ช่วงด้วยกัน คือ ในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

                       ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 


 

Visitors: 61,606