นายธีรพันธ์ จันทร์รัตน์


 

         ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านไบโอดีเซล

 

     นายธีรพันธ์ จันทรัตน์ 

 

  

เกิดเมื่อ: 23 มกราคม พ.ศ.2516
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 136/68 ตำบลปาเสมัส
        อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เมื่อปี พ.ศ.2556
รายได้ปัจจุบัน ประมาณ: 480,000 บาท


            นายธีรพันธ์ ได้แรงจูงใจจาก อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตร์ อาจารย์โรงเรียนบางขันวิทยา อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งได้รับคำแนะนำเรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำคณะต่างๆ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมาจึงได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านไบโอดีเซลขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และเป็นจุดสาธิต ขั้นตอนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

 กิจกรรมการดำเนินงาน
       โดยกิจกรรมหลัก คือ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
       กิจกรรมเสริม คือ การเผาถ่านจากกะลามะพร้าวจำหน่าย    

 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  นายสมโชค สำราญ

          ด้านประมง เลี้ยงปลาแรด ปลาสวาย ปลาตามธรรมชาติ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุก.....................

  นายประเวศ ประพันธ์วงศ์

          กิจกรรมหลัก การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี วัสดุและอุปกรณ์ อาหารเพาะ.......

  นายสะแปอิง ยีดิง
          

           กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ 1.ด้านไม้ผล ได้แก่ ปลูกสละ เงาะโรงเรียน ระกำ กระท้อน ลองกอง มะม่วง ละมุด..........

  นายเพียร สะอิ้งทอง
         

           กิจกรรมหลัก: การปลูกมะนาวพันธุ์ไข่ มะนาวไข่มีขนาดเเละลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลอ่อนมีลักษณะ..........

  นายจันทร์ ชาญแท้
         

           กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ 1.ด้านไม้ผล ได้แก่ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม มะนาว เงาะ มังคุด กระท้อน กล้วย ลำไย หมาก...........

  นายวรพงษ์ ขุนพรหม
         

           กิจกรรมการดำเนินงาน 1.ด้านไม้ผล ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน มังคุด สับปะรด เงาะ มะนาว มะพร้าว.........

  นายมะหายิ บินหามะ
         

           กิจกรรมหลัก: การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์ปลาดุก...........

  นางจินต์ เทพกำเหนิด
         

           กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านเกาะสวาท ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.........

Visitors: 80,180