นายเพียร สะอิ้งทอง


 

         ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านไร่นาสวนผสม 

 

นายเพียร สอิ้งทอง 

 

ที่อยู่: โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต          อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  นายสมโชค สำราญ

          ด้านประมง เลี้ยงปลาแรด ปลาสวาย ปลาตามธรรมชาติ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุก.....................

  นายธีรพันธ์ จันทรัตน์

          ได้แรงจูงใจจาก อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตร์ อาจารย์โรงเรียนบางขันวิทยา อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งได้รับคำแนะนำเรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ.......

  นายประเวศ ประพันธ์วงศ์
          

           กิจกรรมหลัก การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี วัสดุและอุปกรณ์ อาหารเพาะ.......

  นายสะแปอิง ยีดิง
         

           กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ 1.ด้านไม้ผล ได้แก่ ปลูกสละ เงาะโรงเรียน ระกำ กระท้อน ลองกอง มะม่วง ละมุด..........

  นายจันทร์ ชาญแท้
         

           กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ 1.ด้านไม้ผล ได้แก่ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม มะนาว เงาะ มังคุด กระท้อน กล้วย ลำไย หมาก...........

  นายวรพงษ์ ขุนพรหม
         

           กิจกรรมการดำเนินงาน 1.ด้านไม้ผล ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน มังคุด สับปะรด เงาะ มะนาว มะพร้าว.........

  นายมะหายิ บินหามะ
         

           กิจกรรมหลัก: การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์ปลาดุก...........

  นางจินต์ เทพกำเหนิด
         

           กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านเกาะสวาท ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.........

Visitors: 80,179