ภาพรวม17ผลสำเร็จที่โดดเด่น

แนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ

 

 ารปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดในพื้นที่พรุ

 

 

ารปลูกและแปรรูปปาล์มสาคู

 


แกล้งดิน

 


ารปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา

 

 

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกผักกินผล

 

 

การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

 

 

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ดินเปรี้ยว

 

 

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกอ้อยคั้นน้ำ

 

 

การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 

 

การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในพื้นที่ดินพรุ

 

 

การปลูกสละแซมในสวนยางพารา

 

 

การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา

 

การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื้อยไม้ยางพารา

 

การผลิตอาหารข้นสำหรับไก่พื้นเมือง

 

การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 

การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ

 
   

Visitors: 64,125