พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๑

 

ศูนย์สาขาที่ ๑ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

         ตั้งอยู่ในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๕.๘ ไร่ สาธิตการปลูกยางพันธุ์ดี และการปลูกพืชแซมในสวนยาง

 


 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน


 

พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ 

      อยู่ที่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๓๕ ไร่ สาธิตการจัดระบบการจัดการดิน....... 

พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

     ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ ๑,๕oo ไร่ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน.....                                                                      

พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกใน ยูโย โคกงู โคกกระท่อม 

     อยู่ในเขตตำบลพร่อน ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัีดนราธิวาส เนื้อที่ ๓o,o๖๕ ไร่ มีการจัดการดินและน้ำ........

 

 


 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Visitors: 64,121