ปี 2557

 • พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  วันที่ 14 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงณ ห้องประชุมอาคารเรือนรับรองพิกุลทอง พระราชทานถ้วยรางวัล แก่เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 โรงเรียน จำนวน 86 ทีม ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 กันยายน 2556 ทีมที่ชนะเลิศ คือ เด็กหญิงซามาณี แตะ และเด็กหญิงวิอาม ดอเล๊าะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
 • แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริ

  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คณะทำงานวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุนำโดยดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในบริเวณพื้นที่พรุโต๊ะแดงที่ยังไม่ถูกรบกวน และโครงการศึกษาการใช้จุลินทรีย์จากพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร จากนั้น นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ถวายรายงานผลการศึกษาการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส และนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ถวายรายงานผลการศึกษาพันธุ์ข้าวประจำถิ่นในจังหวัดนราธิวาส  จากการเสด็จติดตามผลการศึกษาทดลองของศูนย์ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาได้ทรงมีพระราชดำริกับ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ประธานคณะทำงานวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุและคณะความว่า “…การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จุลินทรีย์ที่นำมาวิเคราะห์จากดินใจกลางพรุ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีให้จดลิขสิทธิ์ และพัฒนาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ อาจใช้ชื่อย่อของพิกุลทองฯ (ศพกท.1)...”“…การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การศึกษาว่าจะมีแนวโน้ม เจอ species ใหม่ หรือไม่ อย่างไร และควรศึกษาการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์...”“…ให้ประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากเชื้อแอคติโนมัยซีท (actinomycetes) ซึ่งสามารถสร้างสารแอนติไบโอติกได้ (antibiotic)...” “…ให้เก็บดินบริเวณพื้นที่ป่าที่นครนายก เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ด้วย...”และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า “…การค้นพบเชื้อชนิดใหม่ให้ตั้งชื่อและจดลิขสิทธิ์ไว้ โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นประโยชน์ทางด้านเกษตร...”
  นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และนางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า “.…การศึกษาพันธุ์ข้าวประจำถิ่น หากจะทดลองปรับปรุงดิน เพื่อช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวประจำถิ่น สามารถนำผลจากการศึกษา การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่กำลังศึกษาอยู่ มาช่วยในการพัฒนาด้วย....”
 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางมะนาว

  วันที่ 15 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมยุวเกษตรกร และกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ทรงมีพระราชดำริแก่นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า “... การปลูกมะนาวในปล้องบ่อ น่าจะมีการปลูกในแปลงเกษตรในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทุกโรง และในพื้นที่หมู่บ้านบางมะนาวอย่างน้อยบ้านละ 1 ต้น…” “...การปลูกไม้ผลในพื้นที่โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ควรให้มีความหลากหลายของชนิดพืช เช่น มะม่วงเบา มะละกอ และกล้วย…” “... ให้มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงดิน ในพื้นที่แปลงเกษตรในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน…” “... การปลูกผักในแปลงเกษตรควรให้มีความหลากหลายของชนิดใดชนิดหนึ่ง และมีความต่อเนื่องในการทำแปลงเกษตร..”
  ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือพร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • นิทรรศการทางวิชาการ

  ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21–23 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้

  วันที่ 22 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดลองกอง รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จังหวัดนราธิวาส และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “99 ปี ชาวนราเทิดไท้พระบารมี เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมจัดขึ้น โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการถึงผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ผ่านมา
 • งานปศุสัตว์ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในโอกาสนี้ นายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลรายงานเรื่องผลผลิตลูกแพะจากแพะที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ เมื่อปี 2556 จากนั้นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้านปศุสัตว์ และนายพิสุทธิ์ สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์นราธิวาส กราบบังคมทูลรายงาน เรื่องการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุดซุ้มเห็ด ในโอกาสนี้ นางกิติมา คลังแค นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าเรื่องความหลากหลายของเห็ดชนิดต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์ฯ โดยพบเห็ดทั้งหมด 22 วงศ์ 32 สกุล และ 40 ชนิด


Visitors: 74,164