การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์


 

    รายละเอียดการให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ          

              ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ

                       เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืชและเศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมัักชีวภาพ ตามรายการดังนี้

                                     ผักกินใบ  จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5 ลิตร

                                     ผักกินผล  จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร               

                                     ผลไม้ดิบ-สุก จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร       

                                     ปลา จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร         

                                     หอยต่างๆ จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร

                                     กระดูกสัตว์ จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร 

 

               ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน)

                       เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืชในไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก ตามรายการดังนี้

                                     ขี้วัว จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 2 กิโลกรัม

                                     ขี้หมู จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 2 กิโลกรัม

                                     ขี้ไก่ฟาร์ม จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 2 กิโลกรัม

                                     ขี้ไก่แกลบ จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                     ฟางข้าว จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                     เปลือกมันสำปะหลัง จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                     กากอ้อย จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                     เศษใบไม้/หญ้าแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม 

                                     เศษใบไม้/หญ้าสด จำนวน 20 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม 

                                     ใบอ้อย/ยอดอ้อยสด จำนวน 20 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

 

 ****************************************************************************************************************************************************************

 ผู้สนใจใช้บริการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

โทรศัพท์ 0-7363-1033, 0-7361-1038

 ****************************************************************************************************************************************************************

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน                                                                                                                                

 

  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........


  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

              ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงานถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.........


  ประชุมสัมนา/ที่พัก      

             

            


  บริการหญ้าแฝก         

          

                ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์……


 

Visitors: 65,244