บทความข่าว


 

            

 
   กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ    

    กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ 1-3 
เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น ความเหนียวน้อย
กว่าจูดใหญ่
รายละเอียด >>

 
            

 
   "ดาหลา" พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้    

    หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันคงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจากราคา 
ยางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยางพาราเป็น
หนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยางพารา โดยเกษตรกรจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของชนิดพืช โดยเฉพาะ
การเจริญเติบโตในสภาพร่มเงา และวิธีการปลูกพืชร่วมยางพารา โดยไม่ให้มีผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายกับการเจริญ
เติบโตของยางพารา 
รายละเอียด >>

 
           


   ปลูกอ้อยคั้นน้้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน    

    อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4 ของ
โลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่ปลูกอ้อย  
ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้น รวมทั้งประเทศไทยด้วย พันธุ์อ้อยที่ปลูกกันในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
อ้อยโรงงานและอ้อยเคี้ยวหรืออ้อยคั้นน้ำ
รายละเอียด >>

 
    

 
   ปลาน็อคน้ำ...ภัยร้ายจากฤดูฝน    

    เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือนส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ
ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประสบปัญหาโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความเป็น
กรด-ด่างและความขุ่นของน้้าอย่างรวดเร็วหลังฝนตกส่งผลให้ลูกปลาหรือปลาที่ปล่อยใหม่ ตลอดจนปลาที่เลี้ยงกันแบบ
หนาแน่นตาย เนื่องจากปลาปรับตัวไม่ทัน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเกิดความเสียหายและขาดรายได้ในช่วงนั้น
รายละเอียด >>

 
    

 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ    

    พรุ หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งที่มีน้ำแช่ขัง ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มขังจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มแฉะจะมีพวกหญ้า
หรือพืชน้ำขึ้น ป่าพรุเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเป็นแหล่งพันธุกรรมของพรรณไม้ป่าที่มี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ และพรรณไม้ที่หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส่วนจะ
ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพดินในบริเวณนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ เริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย   
ตั้งแต่มีโครงการระบายน้ำหรือชักน้ำออกจากพื้นที่พรุตั้งแต่ปี 2515 จากการสำรวจ ในปี 2523 พื้นที่พรุในจังหวัด
นราธิวาส มีด้วยกัน 2 พรุ ใหญ่ คือ พรุบาเจาะอยู่ในเขตอำเภอบาเจาะและอำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 66,000 ไร่
และพรุโต๊ะแดง อยู่ในเขตอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ อำเภอเมืองเล็กน้อย มีพื้นที่ประมาณ
216,000 ไร่
รายละเอียด >>

 
  

 
   ศาสตร์พระราชา....สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา    

    กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูง 
เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของ
กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น ความ 
กว่าจูดใหญ่
รายละเอียด >>

 
  

 
   นิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"    

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปราดเปรื่องในทุกด้าน และเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร
และประเทศชาติอย่างมากมาย ทั้งทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของประเทศไทย นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ควร
จดจำและบันทึกลงในจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบนิรันดร์
รายละเอียด >>

 
            

 
   ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน    

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการทำงาน
แบบบูรณาการ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้มี 
พระราชดำริในหลายวโรกาสให้หน่วยงานต่างๆ 
รายละเอียด >>

 
   

 
   เลี้ยงไก่ไข่...หลังบ้านสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพ    

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 ความว่า "...ศึกษาทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติ
โดยใช้เศษอาหาร ข้าวเปลือก เมล็ดยาง เมล็ดปาล์มน้ำมัน เศษวัชพืชเป็นอาหารไก่ ไม่จำเป็นต้องทำกรงทำแต่เพิง"  
งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สนองพระราชดำริโดยทำการศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก
และสัตว์เคี้ยวเอื้องรวมถึงการศึกษาการผลิตอาหารสัตว์รูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยได้คำนึงถึง
ความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จนประสบผลสำเร็จ
รายละเอียด >>

 
  

 
   พรุแฆแฆ ปลูกผักเสี้ยนแปรรูป...เพิ่มมูลค่า    

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ และพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ให้ราษฎร
สามารถใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพรุเสื่อมโทรมกว่า 11,000
ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่พรุแฆแฆ
ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ของบ้านป่าทุ่ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ โดยส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการปลูกพืชผัก พืชไร่ อาทิ บวบ พริกหยวก ถั่วฝักยาว
เป็นต้น
รายละเอียด >>

 
    

 
   สบู่กลีเซอรีน...ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ    

    สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคน สบู่มีคุณสมบัติในการละลายไขมัน ทำให้
สามารถชำระล้างร่างกายให้สะอาดมากขึ้น ปัจจุบันสบู่ในท้องตลาดมีทั้งรูปแบบของสบู่ ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว
ซึ่งโดยหลักแล้วสบู่ทุกแบบมีขั้นตอนพื้นฐานในการผลิตที่เหมือนกันคือ ขั้นตอนของการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับไขมัน
จากพืชหรือสัตว์ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ เป็นการเพิ่มสี เพิ่มกลิ่น เพิ่มฟอง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ให้มีลักษณะพิเศษ
ตรงตามความต้องการใช้งานที่หลากหลายขึ้น 
รายละเอียด >>

Visitors: 85,193