บทความข่าว


 

 

 

กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ


      กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ 1–3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่....   

                               รายละเอียด >>>

“ดาหลา” พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้


      หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันคงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจากราคายางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยางพาราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยางพารา โดยเกษตรกรจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของชนิดพืช โดยเฉพาะการเจริญเติบโตในสภาพร่มเงา และวิธีการปลูกพืชร่วมยางพารา โดยไม่ให้มีผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายกับการเจริญเติบโตของยางพารา....                

                                                  รายละเอียด >>>

ปลูกอ้อยคั้นน้้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว
สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน 

      อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4 ของโลกรองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่ปลูกอ้อยซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้น รวมทั้งประเทศไทยด้วย พันธุ์อ้อยที่ ปลูกกัน ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ อ้อยโรงงานและอ้อยเคี้ยวหรืออ้อยคั้นน้ำ....         

                                 รายละเอียด >>>

 

ปลาน็อคน้ำ...ภัยร้ายจากฤดูฝน

       เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือนส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประสบปัญหาโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความเป็นกรด-ด่างและความขุ่นของน้้าอย่างรวดเร็วหลัง ฝนตก ส่งผลให้ลูกปลาหรือปลาที่ปล่อยใหม่ ตลอดจนปลาที่เลี้ยงกันแบบหนาแน่นตาย เนื่องจากปลาปรับตัวไม่ทัน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเกิดความเสียหายและขาดรายได้ในช่วงนั้น....

                                        รายละเอียด >>>

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ

        พรุ หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งที่มีน้ำแช่ขัง ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มขังจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มแฉะจะมีพวกหญ้าหรือพืชน้ำขึ้น ป่าพรุเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเป็น แหล่งพันธุกรรมของพรรณไม้ป่าที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ และพรรณไม้ที่หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส่วนจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพดินในบริเวณนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ เริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่มีโครงการระบายน้ำหรือชักน้ำออกจากพื้นที่พรุตั้งแต่ปี 2515 จากการสำรวจ ในปี 2523 พื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส มีด้วยกัน 2 พรุ ใหญ่ คือ พรุบาเจาะอยู่ในเขตอำเภอบาเจาะและอำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 66,000 ไร่ และพรุโต๊ะแดง อยู่ในเขตอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ อำเภอเมืองเล็กน้อย มีพื้นที่ประมาณ 216,000 ไร่....

                                                                   รายละเอียด >>>

ศาสตร์พระราชา....
สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา

         เมื่อความสำเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขยาย ผลแห่งความสำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ หรือเรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” เป็นเป้าหมายแรก โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นผลสำเร็จในแต่ละด้านอย่างครอบคลุม อาทิ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ฯลฯ นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาฯ ยังได้ขยายผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” และ “พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ” ต่อไป...

                                     รายละเอียด >>>

 

นิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปราดเปรื่องในทุกด้าน และเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรและประเทศชาติอย่างมากมาย ทั้งทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของประเทศไทย นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรจดจำและบันทึกลงในจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบนิรันดร์....

                                                รายละเอียด >>>

ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการทำงานแบบบูรณาการ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำริในหลายวโรกาสให้หน่วยงานต่างๆ....

                                                รายละเอียด >>>

เลี้ยงไก่ไข่...หลังบ้านสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพ

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 ความว่า "...ศึกษาทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติโดยใช้เศษอาหาร ข้าวเปลือก เมล็ดยาง เมล็ดปาล์มน้ำมัน เศษวัชพืชเป็นอาหารไก่ ไม่จำเป็นต้องทำกรงทำแต่เพิง".......

                                      รายละเอียด >>>

 

พรุแฆแฆ ปลูกผักเสี้ยนแปรรูป...เพิ่มมูลค่า

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ และพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ให้ราษฎรสามารถใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพรุเสื่อมโทรมกว่า 11,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปี...

                                 รายละเอียด >>>

สบู่กลีเซอรีน...ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

        สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคน สบู่มีคุณสมบัติในการ ละลายไขมันทำให้สามารถชำระล้างร่างกายให้สะอาดมากขึ้น ปัจจุบันสบู่ในท้องตลาดมีทั้งรูปแบบของสบู่ ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว ซึ่งโดยหลักแล้วสบู่ทุกแบบมีขั้นตอนพื้นฐานในการผลิตที่เหมือนกันคือ ขั้นตอนของการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ เป็นการเพิ่มสี เพิ่มกลิ่น เพิ่มฟอง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ให้มีลักษณะพิเศษ ตรงตามความต้องการใช้งานที่หลากหลายขึ้น

                                                     รายละเอียด >>>

 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
Visitors: 80,180