แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ.


 

 

 แผนแม่บท อพ.สธ. 

                                         ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)

 

  คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าสู่เอกสารแผนแม่บท  

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์มาปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา....................

   แผนปฏิบัติงานประจำปี 

               

   ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. 

                  

Visitors: 135,400