แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑


 

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์มาปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา....................

   แผนแม่บท 5 ปีที่หก อพ.สธ. 

               

   ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. 

                  

Visitors: 135,400