ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.


 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์มาปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา....................

   แผนแม่บท 5 ปีที่หก อพ.สธ. 

                

   แผนปฏิบัติงานประจำปี 

                

Visitors: 135,400