ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

 

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กำหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา  พัฒนาความรู้  ดูนิทรรศการ”  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดูแล รักษา “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” อันเป็นศูนย์รวมแห่งศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนให้สามารถรู้จักวิธีการทำมาหากินในการประกอบอาชีพ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อตนเอง และชุมชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

  กิจกรรมภายในงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ"
             ในการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 นี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ ภายในงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งนิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

                                                       ดาวน์โหลด รายละเอียดจุดชมงาน [ขนาดไฟล์ : 173 KB] 

                                                       ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมงาน [ขนาดไฟล์ : 93.5 KB] 

 

 

 

 

 

 


 

Visitors: 76,331