จากน้ำพระทัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...สู่ดำริการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต


 

            จากน้ำพระทัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ดำริการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำรองช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

 


#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#สำนักงาน กปร.

Visitors: 110,665