• มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางบริหารโครงการ อำนวยการควบคุมกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประส...

 • มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย ควบคุม กำกับดูแล และประสานงานในการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒ...

 • มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามผลดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของโครงการและงบประมาณประจำปีตามที่ศูนย์ศึก...

 • มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลประสาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี และให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานใน...

 • มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงานโครงการและเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พรุ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมทั้งติดตั้งการดำเนินงาน ประเมิน...

 • มีหน้าที่กำหนดแผนงานศึกษาทดลองวิจัย ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงาน ศึกษาทดลองวิจัยให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานศึกษาทดลองวิจั...

 • มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงานโครงการ และเป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมและขยายผลในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ควบคุมกำกับดูแลแผนปฏิบัติงานใน...

 • แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 3/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศ...

 • .

การบริหารโครงการ

                   เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การบริหารโครงการ งบประมาณและด้านการวิจัย ได้มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะทำงานและคณะปฏิบัติการในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการใช้มุมมองการแก้ไขปัญหาจากหลายๆ ด้าน มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

 

                                

 รายการย่อย 

.......................................................................................................................................................................................................................

 รายการหลัก 

 • พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งห...

 • การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จังหวัดนราธิวาสทุกๆปี ก่อนที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จ พร...

 • ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส 7 กิโลเมตร และห่...

 • 1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น 2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแล...

 • การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของพระบ...

 • รูปภาพ7.jpg
  หน่วยงานร่วมดำเนินการ การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา...


 • รูปภาพ6.jpg
  จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “...ให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน...” การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพ...
Visitors: 52,328