สถานที่ตั้ง

         สถานที่ตั้ง

 

 

ที่ตั้ง: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


95 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

โทรศัพท์ : 0-7363-1033 , 0-7363-1038 แฟกซ์ : 0-7363-1034

อีเมล : pkt-1@Hotmail.com, cpt_1@ldd.go.th เว็บไซต์ : www.pikunthong.com

 

 

         วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดอย่างยั่งยืนของประเทศ
         วัตถุประสงค์ 

         ๑. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดนปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น
         ๒. เพื่อแก้ไข้ปัญหาความยากจนและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเองไปพร้อมกับการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
         ๓. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานขยายผลด้วยมาตรการต่าวๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายผลในรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงศึกษา พัฒนา และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม
         ๔. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดำเนินงาน โดยยึดหลักการโครงการพระราชดำริและการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเป็นแนวทางการดำเนินงานโดยการใช้แผนเป็นเครื่องมือชี้นำการดำเนินงาน

         พันธกิจ 

         ๑. ศึกษา ทดลอง วิจัยและทดสอบสาธิตเพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ๒. แสดงผลสำเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและรูปแบบอื่นๆ
         ๓. ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิตสู่ประชาชน
         ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ โครงการและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ
         ๕. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักบรูณาการและธรรมาภิบาล

         กลุ่มเป้าหมาย 

         ๑. ผู้รับบริการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ นักศึกษา นักเรียน และเยาวชนทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ
         ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัด หน่วยงานราชการส่วนกลาง เครือข่ายชุมชน ภาคเอกชน

 
         ยุทธศาสตร์ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร  

         ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils 

         TEAM For Soils (ทีมดินดี)
         T-Teamwork : สร้างทีม
         E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
         A-Agile : คล่องแคล่ว
         M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ