คู่มือทางวิชาการ


 

         ดาวน์โหลดคู่มือทางวิชาการ 

 

     ชื่อเรื่อง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 8 ชนิด     

     ชื่อเรื่อง : การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
     เพื่อทำหญ้าหมักสำหรับสัตว์เลี้่ยง

 ปีที่จัดทำ : 2562  ปีที่จัดทำ : 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

    ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลานิลในน้ำเปรี้ยว
    และการทำปลานิลส้ม

     ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด   
     เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน   

 ปีที่จัดทำ : 2562  ปีที่จัดทำ : 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

    ชื่อเรื่อง : การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3
    เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 ชื่อเรื่อง : การปลูกฝรั่งในพื้นที่ดินเปรี้ยว           
 

 ปีที่จัดทำ : 2562  ปีที่จัดทำ : 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การปลูกผักกูดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 ชื่อเรื่อง : ผลสำเร็จ 19 หลักสูตร               

 ปีที่จัดทำ : 2561  ปีที่จัดทำ : 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การแปรรูปไม้เสม็ดขาว           

  ชื่อเรื่อง : คู่มือโรคเท้าช้าง                    
 

 ปีที่จัดทำ : 2561  ปีที่จัดทำ : 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ดิน
 เปรี้ยวจัด

 ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
 

 ปีที่จัดทำ : 2560  ปีที่จัดทำ : 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : ต้นไม้ทรงปลูก ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
 พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด         
 ตามโครงการแกล้งดิน                                  

 ปีที่จัดทำ : 2560  ปีที่จัดทำ : 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลาในสภาพน้ำเปรี้ยว  
 

 ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก   
 พืชผักกินฝักกินผล   

 ปีที่จัดทำ : 2558  ปีที่จัดทำ : 2558

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก
 พืชผักกินใบ

 ชื่อเรื่อง : หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต
 

 ปีที่จัดทำ : 2558  ปีที่จัดทำ : 2556

ดาวน์โหลดไฟล์  

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด เพื่อปลูกผัก
 กินฝักกินผล

 ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงโคเนื้อ                              
 

 ปีที่จัดทำ : 2554  ปีที่จัดทำ : 2554

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว             

 ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงและป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง   
     

 ปีที่จัดทำ : 2554  ปีที่จัดทำ : 2554

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 ชื่อเรื่อง : การผสมอาหารข้นเลี้ยงสัตว์โดย       
 เกษตรกร                                     

 ชื่อเรื่อง : การปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด          
   

 ปีที่จัดทำ : 2554  ปีที่จัดทำ : 2553

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

Visitors: 89,134