วันดินโลก 2566 Soil and Water: a source of life ดินดี น้ำสมบรูณ์ เกื้อกูลชีวิต
    ข่าวพระราชกรณียกิจ

                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

 

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ศพท.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

    วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยในเวลา 07.00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯอ่านต่อ..........                                          

          

  

ศพท.ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

    วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงาน กปร. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นต่างๆ อ่านต่อ............

 

 


 

    การให้บริการประชาชน

  

  


 

    วีดิทัศน์


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP.27การผึ้งจิ๋ว สรรพคุณแจ๋ว ตอนที่ 3 ชันโรงบ้านไพรวัน


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP.26การผึ้งจิ๋ว สรรพคุณแจ๋ว ตอนที่ 2 การเลี้ยงชันโรง


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.25การผึ้งจิ๋ว สรรพคุณแจ๋ว ตอนที่ 1 ชันโรง ผึ้งจิ๋ว จอมพลัง


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: วิถีชาวนา บนความพอเพียง

ในวิกฤต COVID-19


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: เศรษฐกิจพอเพียง หนทางอยู่รอด

ในวิกฤตโควิด 19


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม รายการตามรอยพ่อ 
ตอน: พลิกผืนทรายปลูกผักสร้างรายได้ 


  


 

    คลังความรู้

 

                                    

                                    

                                                                                                                                                                                                         


 

    บทความที่น่าสนใจ

 

  

     หญ้าหมัก.....อาหารสัตว์ทำได้ทุกฤดูกาล     

          หญ้า นับเป็นพืชอาหารสัตว์ที่สําคัญ การปลูกพืชอาหารสัตว์หรือการทำแปลงหญ้านั้นถือเป็นการประกันความ
มั่นคงด้านอาหารตลอดทั้งปีให้แก่สัตว์ อีกทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์สลับกับการปลูกพืชไร่ ยังเป็นการจัดการระบบ
ทรัพยากรดินที่ดี ช่วยให้ดินได้มีการพักตัวจากการถูกไถพรวนเพื่อปลูกพืชไร่มากเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยในการเพิ่มธาตุ  
อาหารไนโตรเจนและอินทรียวัตถุให้แก่ดิน....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

 

  

     แหล่งรวมพันธุกรรมพันธุ์ไม้ในป่าพรุ.....ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

           ป่าพรุ (Peat swamp forest) เป็นป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนชั้นซากพืช หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 
"พีท" ในพื้นที่ที่มีน้ำขังเกือบทั้งปี มีซากอินทรียวัตถุทับถมทำให้ดินยุบตัวลงได้ง่าย เป็นป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง
ไปจากป่าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดินในป่าพรุจะเป็นดินอินทรีย์ ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชที่ร่วงหล่นมาเป็นเวลา
นานทำให้การย่อยสลายเป็นไปอย่างช้าๆ และน้ำจะเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำชา ....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>