วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
    ข่าวประชาสัมพันธ์

           วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
  นราธิวาส ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงาน 
  ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
   
                                                                                        รายละเอียด>> 
   
   
  
                                                                                         

           วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  พิกุลทองฯ พระราชทานวโรกาสให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษียณอายุ
  ราชการ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา จำนวน 126 ราย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาส
  ให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ในฐานะประธาน
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
  บรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2561 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการ  
  แข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศจากทีมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา เฝ้าฯ
  รับพระราชทานถ้วยรางวัล                                                                                
                                                                                              รายละเอียด>>

    

       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ 
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด >>

    

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีต
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว
รายละเอียด >>

  

           วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด >>

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์


วิดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
 
 

 
โครงการแกล้งดินโดยสำนักงาน กปร.
 
 


แกล้งดินตามแนวทางพ่อ
 
 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 ดูทั้งหมด >>> 


 

    คลังความรู้

                                           

                                          

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

 

Visitors: 86,688