วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
    ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
  พิกุลทองฯ พระราชทานวโรกาสให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษียณอายุ
  ราชการ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา จำนวน 126 ราย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาส 
  ให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ในฐานะประธาน
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
  บรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2561 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการ
  แข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศจากทีมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา เฝ้าฯ
  รับพระราชทานถ้วยรางวัล
                                                                                         รายละเอียด>>

           วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  พิกุลทองฯ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
  เพื่อประสานงานโครงการฯ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรม
  พัฒนาที่ดิน นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
  ที่ 8 จังหวัดสงขลา นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                               
                                                                                              รายละเอียด>>

  

       วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้หัวข้อ
“STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-4 
ธันวาคม 2562
รายละเอียด >>

  

       วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วม
จัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ระหว่าง 
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบลหน่องระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด >>

  

      วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
รายละเอียด >>

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์


วิดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
 
 

 
โครงการแกล้งดินโดยสำนักงาน กปร.
 
 


แกล้งดินตามแนวทางพ่อ
 
 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 ดูทั้งหมด >>> 


 

    คลังความรู้

                                           

                                          

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

Visitors: 82,511