วิสัยทัศน์ศูนย์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ข่าวพระราชกรณียกิจ

ข่าวกิจกรรม

  จัดซื้อ-จัดจ้าง                                                                                           
ประกาศ เรื่อง การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  7/9/59
 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
             

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 

 

วิดีทัศน์

แนะนำศูนย์

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

 

คลังความรู้

 

 

     

                   ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง               หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 51,059