วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

    ข่าวประชาสัมพันธ์

               วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้า
  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
  กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
  กลางวันโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 
  จังหวัดนราธิวาส และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 
  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                                                                                        รายละเอียด>> 
   

         วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
  ทองฯ พระราชทานวโรกาสให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
  ทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่อง
  มาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวาย 
  รายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศการแข่งขันจากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 
  รับพระราชทานถ้วยรางวัล                                                                                
                                                                                              รายละเอียด>>

    

       วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ศอญ.
  จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างใน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และติดตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
  ต้านภัยโควิด-19" ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
  รายละเอียด >>

    

       วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ศอญ.
  จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
  ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อติดตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" ในพื้นที่จังหวัด
  นราธิวาส
  รายละเอียด >>

    

              โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่
  ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกข้าว จนทำให้เกษตรกร
  สามารถปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 มาอย่างต่อเนื่อง
  รายละเอียด >>

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์


รายการตามรอยพ่อ
  ตอน: วิถีชาวนา บนความพอเพียง
 ในวิกฤต COVID-19

 
รายการตามรอยพ่อ 
ตอน: เศรษฐกิจพอเพียง หนทางอยู่รอด  
ในวิกฤตโควิด 19 


รายการตามรอยพ่อ
  ตอน: การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม 
 


รายการตามรอยพ่อ 
ตอน: พลิกผืนทรายปลูกผักสร้างรายได้

 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 ดูทั้งหมด >>> 


 

    คลังความรู้

                                    

                                    

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

    บทความที่น่าสนใจ

 

  

     ปลานิล ทนน้ำเปรี้ยว พัฒนาสู่ปลานิลส้ม เพิ่มมูลค่า...สร้างรายได้     

         ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดจำพวกกินพืช มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำ
เค็มเลี้ยงง่าย โตเร็ว ออกลูกดก เจริญเติบโตได้รวดเร็วในเวลา 1 ปี มีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และมีความยาวประมาณ
1 ฟุต การเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีสภาพน้ำเปรี้ยว (เป็นกรด ค่า pH ต่ำกว่า 4) เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง ของเกษตรกร....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

  

     แหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

      " กล้วย " เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายหาทานได้ง่าย และมีราคาถูก นอกจากจะมีสีสันสวยงาม
หอมหวานน่ารับประทานแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกมากมาย อีกทั้งมีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันรักษา บำบัด และฟื้น
ฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

    ดาวน์โหลดงานวิจัย

 

ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   การปรับปรุงดินและน้ำเพื่อปลูกพืชน้ำในชุดดินระแงะ  Abstract   Full  
2   ศึกษาอิทธิพลของโดโลไมท์และโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมันในชุดดินเชียรใหญ่  Abstract   Full  
3   ความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  Abstract   Full  
4   การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมในดินเปรี้ยวจัดโดยวิธีวัดศักย์ไฟฟ้าด้วยแคลเซียมไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรด  Abstract   Full  
5   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย จังหวัดนราธิวาส  Abstract   Full  
                       
Visitors: 91,670