วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
    ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
  พิกุลทองฯ พระราชทานวโรกาสให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษียณอายุ
  ราชการ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา จำนวน 126 ราย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาส 
  ให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ในฐานะประธาน
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
  บรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2561 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการ
  แข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศจากทีมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา เฝ้าฯ
  รับพระราชทานถ้วยรางวัล
                                                                                         รายละเอียด>>

           วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  พิกุลทองฯ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
  เพื่อประสานงานโครงการฯ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรม
  พัฒนาที่ดิน นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
  ที่ 8 จังหวัดสงขลา นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                               
                                                                                              รายละเอียด>>

  

           วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด >>

  

            วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 สำหรับในช่วงเช้า 
     ได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
     กว่า 300 ราย
     รายละเอียด >>

  

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion,
 Save Our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม 
เขาชะงุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด >>

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์


วิดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
 
 

 
โครงการแกล้งดินโดยสำนักงาน กปร.
 
 


แกล้งดินตามแนวทางพ่อ
 
 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 ดูทั้งหมด >>> 


 

    คลังความรู้

                                           

                                          

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

 

Visitors: 85,193