วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

    ข่าวประชาสัมพันธ์

               วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้า
  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
  กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
  กลางวันโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 
  จังหวัดนราธิวาส และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 
  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                                                                                        รายละเอียด>> 
   

         วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
  ทองฯ พระราชทานวโรกาสให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
  ทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่อง
  มาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวาย 
  รายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศการแข่งขันจากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 
  รับพระราชทานถ้วยรางวัล                                                                                
                                                                                              รายละเอียด>>

    

         วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและ
  การสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
  (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง
  รายละเอียด >>

    

                  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ 
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด >>

    

               ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีต
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว
รายละเอียด >>

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์


 รายการตามรอยพ่อ
  ตอน การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม
 

 
 รายการตามรอยพ่อ 
ตอน พลิกผืนทรายปลูกผักสร้างรายได้  
 


แกล้งดินตามแนวทางพ่อ
 
 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

 


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย


รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"
ตอน สืบสานพระราชปณิธาน

อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 ดูทั้งหมด >>> 


 

    คลังความรู้

                                           

                                          

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

    บทความที่น่าสนใจ

 

  

     แหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

      " กล้วย " เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายหาทานได้ง่าย และมีราคาถูก นอกจากจะมีสีสันสวยงาม
หอมหวานน่ารับประทานแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกมากมาย อีกทั้งมีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันรักษา บำบัด และฟื้น
ฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

                       

     กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ     

     กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ
1-3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของ
ประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

    ดาวน์โหลดงานวิจัย
ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1    เขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส
-  Full  
2    การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดนราธิวาส
-  Full  
3   การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและแนะนำการใช้ปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดิน
-  Full  
4   การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
-  Full  
                       
Visitors: 89,136