โครงสร้างของศูนย์ฯ


 

โครงสร้างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

           คณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ ประกอบด้วยหน่วยงานร่วมดำเนินการ จำนวน 36 หน่วยงาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ

 

 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมชลประทาน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมปศุสัตว์
 กรมประมง 
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 กรมควบคุมโรค
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
 กรมการพัฒนาชุมชน
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
 กรมที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 จังหวัดนราธิวาส
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 กองทัพภาคที่ 4
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 กรมแผนที่ทหาร
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กรมป่าไม้
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาส
 กรมการข้าว
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมหม่อนไหม

 

 

 

โครงสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
(ตามกรอบแผนแม่บทของสำนักงาน กปร.)

 

 

 

Visitors: 101,353