โครงสร้างของศูนย์ฯ


 

โครงสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การบริหารโครงการ งบประมาณ และด้านการวิจัย ได้มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะปฏิบัติการในพื้นที่ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการใช้มุมมองการแก้ไขปัญหาจากหลายๆด้านมาใช้ในการบริการจัดการ โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆประกอบด้วย

     ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการบริหารโครงการ อำนวยการควบคุมกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธาน และพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ 

     ๒. คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการ มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานงานในการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

     ๓. คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการ มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของโครงการ และงบประมาณประจำปีตามที่ศูนย์ฯ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมี เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน และมีที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

      ๔. คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี และให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมมือปฏิบัติงานในโครงการฯ สำหรับการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศุนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

     ๕. คณะทำงานด้านบริหารจัดการ มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พรุ ประสานและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล และประชาสัมพันธ์โครงการฯ แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน และหัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

     ๖. คณะทำงานด้านวิชาการ มีหน้าที่กำหนดแผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานศึกษา ทดลองวิจัย ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานศึกษาทดลองวิจัยที่สำเร็จเป็นรูปธรรม แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน และหัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

     ๗. คณะทำงานด้านส่งเสริมและขยายผลโครงการ มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงานโครงการ และเป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมและขยายผลในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานในโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นประธาน และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

     ๘. คณะปฏิบัติการในพื้นที่โครงการ แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 19/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ จึงได้แต่งตั้งคณะปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

                คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1 โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
                คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ  
                คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ  
                คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน ยูโย 

     ๙. จัดตั้งศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ แต่งตั้งตามคำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 2/2556 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ จึงได้กำหนดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

                โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

 

        

โครงสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ตามกรอบคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ)

 

 

การบริหารงานภายในโครงการ

 

       การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้พระราชทานให้ไว้ในวโรกาสต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สามารถสนองแนวพระราชดำริได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้


 

 

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

          การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆด้าน หลากหลายสาขาวิชาในลักษณะผสมผสานโดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้

     ๑. งานวิชาการเกษตร การปลูกพืชแซมสวนยางพารา สาธิตการเพาะเห็ด การปลูกผักไร้ดิน และการปลูกพืชแซมในสวน                     

     ๒. งานปศุสัตว์ สาธิตการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ ทั้งสัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่พรุ และการผลิตอาหารข้นสำหรับสัตว์

     ๓. งานประมง ศึกษาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาที่ทนต่อน้ำเปรี้ยว และการเลี้ยงปลาสวยงามในพื้นที่พรุ การเลี้ยงกบในกระชัง การทำเกษตรผสมผสานบริเวณขอบบ่อ และการแจกจ่ายพันธุ์ปลา

     ๔. งานส่งเสริมการเกษตร ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักในรูปแบบต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัด การเพาะขยายพันธุ์บอนสี และการปลูกผักยกแคร่  

     ๕. งานควบคุมโรคติดต่อ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อชนิดต่างๆ ให้บริการด้านสาธารณสุข การป้องกัน ดูแล รักษาโรคเท้าช้าง

     6. งานส่งเสริมอุตสาหกรรม สาธิตและฝึกอบรมเส้นใยพืชในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้

     7. งานป่าไม้ สาธิตการปลูกป่าในพื้นที่พรุ เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าพรุ และวิวัฒนาการการเกิดพรุ ศึกษาการนำไม้และใบเสม็ดเพื่อการแปรรูป และผลิตกล้าไม้ไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชนทั่วไป

     8. งานหม่อนไหม สาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การทำน้ำลูกหม่อน การทำชาใบหม่อน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องการปลูกหม่อนกินผล