เปลี่ยนแปลงประกาศ/ ยกเลิกประกาศ


 

   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม จำนวน ๑ หลัง)  
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วัสดุการเกษตร พันธุ์ไก่ลูกผสม,พันธุ์เป็ดเทศ,อาหารไก่ ฯลฯ)  
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วัสดุการเกษตร พันธุ์ไก่ลูกผสม,พันธุ์เป็ดเทศ,อาหารไก่ ฯลฯ)  
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและอาคารพิกุลกาญจนา)  
   เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ)  
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑