เปลี่ยนแปลงประกาศ/ ยกเลิกประกาศ


 

    ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุการเกษตร พันธุ์ไก่ลูกผสม,พันธุ์เป็ดเทศ,อาหารไก่ ฯลฯ)  
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุการเกษตร พันธุ์ไก่ลูกผสม,พันธุ์เป็ดเทศ,อาหารไก่ ฯลฯ)  
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและอาคารพิกุลกาญจนา)  
   เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)  
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 31 มกราคม 2561 
Visitors: 117,733