พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

  

                   พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม งานป่าไม้ งานปศุสัตว์ งานวิชาการเกษตร งานควบคุมโรคติดต่อฯ งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมและที่พัก พื้นที่ลุ่ม เนื้อที่ 308 ไร่ เป็นพื้นที่พรุสำหรับศึกษา ทดลอง วิจัย หาแนวทางการปรับปรุงดินพรุ อาทิ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแกล้งดิน การปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าว การปลูกปาล์มน้ำมันในดินอินทรีย์ การเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเปรี้ยว สวน 50 ปีครองราชย์ สวน 72 พรรษา สวนไม้มงคลและงานทดลองอื่น ๆ

                      พื้นที่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน เนื้อที่ 1,030 ไร่ ตั้งอยู่ดอนใต้ของศูนย์ฯ สามารถจุน้ำได้ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของศูนย์ฯ และพื้นที่การเกษตรใกล้เคียง และได้รวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมบัวต่าง ๆ อาทิ บัวผันหรือบัวสุธาสิโนบล บัวจงกลนี บัวหลวงปทุม และจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สวนยางเขาสำนัก เนื้อที่ 200 ไร่ เป็นที่ดอนเชิงเขาปลูกยางพารา และผลิตยางแบบครบวงจร ปลูกพืชแซมในสวนยางทั้งไม้ผลและไม้ดอก


 

 

Visitors: 127,604