พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

  

                   พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม งานป่าไม้ งานปศุสัตว์ งานวิชาการเกษตร งานควบคุมโรคติดต่อฯ งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมและที่พัก พื้นที่ลุ่ม เนื้อที่ 308 ไร่ เป็นพื้นที่พรุสำหรับศึกษา ทดลอง วิจัย หาแนวทางการปรับปรุงดินพรุ อาทิ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแกล้งดิน การปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าว การปลูกปาล์มน้ำมันในดินอินทรีย์ การเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเปรี้ยว สวน 50 ปีครองราชย์ สวน 72 พรรษา สวนไม้มงคลและงานทดลองอื่น ๆ

                      พื้นที่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน เนื้อที่ 1,030 ไร่ ตั้งอยู่ดอนใต้ของศูนย์ฯ สามารถจุน้ำได้ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของศูนย์ฯ และพื้นที่การเกษตรใกล้เคียง และได้รวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมบัวต่าง ๆ อาทิ บัวผันหรือบัวสุธาสิโนบล บัวจงกลนี บัวหลวงปทุม และจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สวนยางเขาสำนัก เนื้อที่ 200 ไร่ เป็นที่ดอนเชิงเขาปลูกยางพารา และผลิตยางแบบครบวงจร ปลูกพืชแซมในสวนยางทั้งไม้ผลและไม้ดอก


 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

           พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถ..............

  พื้นที่ศูนย์สาขา

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4

  พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ
          

           โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี…......

  พื้นที่พรุ
         

           เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน..............

  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
         

           โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิต....  

Visitors: 96,178