งานส่งเสริมและขยายผล

  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริจำนวน 9 ศูนย์

           นายสมโชค สำราญ บ้านโคกอิฐ-โคกใน เลขที่ 224/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

           นายจันทร์ ชาญแท้ บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

           นางจินต์ เทพกำเนิด บ้านเกาะสวาท เลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

           นายธีรพันธ์ จันทรัตน์ เลขที่ 136/68 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

           นายประเวศ ประพันธ์วงศ์ บ้านโคกสยา เลขที่ 77/2 หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายเพียร สะอิ้งทอง โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

           นายมะหายิ บินหามะ บ้านใหม่ เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายวรพงษ์ ขุนพรม บ้านโพธิ์ทอง เลขที่ 126 หมู่ที่ 9 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายสะแปอิง ยีดิง บ้านคีรี เลขที่ 118/2 หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 

  เกษตรกรตัวอย่างจำนวน 11 คน

           นายดำ หะยะมิน บ้านพิกุลทอง เลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายมาโนชญ์ สูยี บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายมูหัมมัด ยูนุ บ้านเปล เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายธีรนิตย์ เสาร์พูล บ้านโคกยาง เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

           นายสุรัตร ธรรมขันธา บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายอนิรุธ ศรีสุรินทร์ บ้านค่าย เลขที่ 63/5 หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

           นายแสมิง เจ๊ะมะ บ้านโคกสะตอ เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

           นายบูดีละ บากา บ้านบาเลาะ เลขที่ 75/2 หมู่ที่ 5 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

           นายมะยีดิง แลแร บ้านป่าทุ่่ง เลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

           นายรอซ๊ะ เจ๊ะมิง บ้านป่าทุ่ง เลขที่ 198/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

           นายสิทธิชัย สะมะแอ บ้านบางขุนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 


 

Visitors: 91,671