ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ เรียนรู้งานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ


 

            วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ เรียนรู้งานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ โดยกลุ่มที่ ๑ ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ เรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน แปลงเกษตรกรตัวอย่างการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด นายเดช มินทกานต์ และนายบุญ หะยะมิน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้นายจันทร์ ชาญแท้ รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาของเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาวในพื้นที่โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ กลุ่มที่ ๒ เรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ครู นักเรียน ดูการเรียนการสอน และศึกษาดูงานการดำเนินงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ