แผนผังเว็บ


 

    หน้าแรก   แผนผังเว็บไซต์

 

 สืบสาน รักษา ต่อยอด 
           สืบสานแนวพระราชดำริ สร้างองค์ความรู้ 
           รักษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอาชีพ 
           ต่อยอด องค์ความรู้ ขยายผลสู่การพัฒนา

 

 เกี่ยวกับหน่วยงาน 
           พระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ 
           ประวัติความเป็นมา
           ที่ตั้ง/วิสัยทัศน์ 
           โครงสร้างของศูนย์ฯ 
           อัตรากำลัง 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
           ข่าวพระราชกรณียกิจ 
           ข่าวประชาสัมพันธ์ 
           บทความข่าว 
           ข่าวกรมพัฒนาที่ดิน 
           ข่าว กปร.

 

 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
           ประกาศแผน 
           ประกาศราคากลาง 
           ประกาศผลผู้ชนะ

 

 บริการข้อมูล/เอกสาร
           งานวิจัย
           คู่มือทางวิชาการ  
           คลังความรู้  
           แผ่นพับ  
           ภาพรวม 17 ผลสำเร็จที่โดดเด่น 
           สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิดีทัศน์) 

 

 ภูมิสารสนเทศ 
           พื้นที่ศูนย์ฯ 
           พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 
           พื้นที่ศูนย์สาขา 
           พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ
           พื้นที่พรุ  
           โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
           แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ. 
           แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ 
           ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. 

 

 กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
           สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
           หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
           รายการวิเคราะห์ให้บริการ 
           รูปแบบการให้บริการ 
           งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
           ผลการดำเนินงาน 
           ช่องทางการติดต่อ 
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
           แหล่งความรู้ 

 

 การติดต่อหน่วยงาน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ