พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ

 
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ทั้งหมด 11,000 ไร่ พื้นที่เป็นดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยว และดินทราย พัฒนาพื้นที่โดยปลูกข้าว พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลผสมผสาน จำนวน 1,650 ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว การปลูกพืชปุ๋ยสด
 
 
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้ืานปลักปลา และบ้านบาวง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ททั้งหมด 615.22 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง การระบายน้ำไม่ดี เป็นพื้นที่นาร้่าง ดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถทำการเกษตรได้ ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว การทำเกษตรแบบผสมผสาน และุขุดยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 411.05 ไร่
 
 
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนราในเขตอำเภอตากใบ อำเภอเจาะไอร้องและอำเภอเมือง เพื่อพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำบางนรา และลำน้ำสาขา โดยพัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง และขุดยกร่องปลูกพืชผัก ไม้ผลแบบผสมผสาน ดำเินินการพัฒนาพื้นที่บ้านตอหลัง บ้านทรายขาว อำเภอตากใบ จำนวน 3,029 ไร่ พื้นที่บ้านโคก บ้านจูโว๊ะ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 2,760 ไร่ และบ้านกำแพง อำเภอเมือง จำนวน 180 ไร่ โดยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน
้ำ
 
โครงการพัฒนาืพื้นที่บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทั้งหมด 465 ไร่ สภาพพื้่นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง การระบายน้ำไม่ดี เป็นพื้่นที่นาร้างและป่าเสม็ดเสื่อมโทรม เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่พร้อมปั้นคันนา เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว จำนวน 350 ไร่ และขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผักและไม้ผล จำนวน 115 ไร่
 
โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต ามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีความรู้ด้านวิชาสามัญ และวิชาชีพด้านการเกษตรต่าง ๆ และจัำดทำโครงการเกษตรอาหารกลางวัน สนับสนุนการผลิตอาหารโรงเรียน และให้ขยายกิจกรรมการเกษตรไปสู่เยาวชนในหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์
 
 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-72 เดือน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ และพัฒนาเด็กที่มีอายุ 0-72 เดือน ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ดำเนินการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กในหมู่บ้านต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส
 
 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุระหว่าง 2.5 ปี-5 ปี เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องและมีพัฒนาการที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาต่อไป ดำเนินการในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัึตตานี รวมทั้งหมดจำนวน 17 ศูนย์

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ....

พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

     พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้....                                                             

พื้นที่ศูนย์สาขา

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4

พื้นที่พรุ 

     เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน....

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

     โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิต....  

 


 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Visitors: 55,546