พื้นที่พรุ


 

 
 
 
 
                   เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน รือตะกอนดินทะเลที่มีสารไพไรท์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากถูกทับกับอากาศจะปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา เป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเปรี้ยวซึ่งพบมากบริเวณขอบพรุที่ถูกน้ำระบายออกไป พื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 261,860 ไร่ เป็นพรุใหญ่ ๆ แห่ง คือ พรุบาเจาะ ทางตอนเหนือของจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 52,018 ไร่ และพรุโต๊ะแดง เนื้อที่ 187,040 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ลักษณะการใช้พื้นที่พรุแบ่งเขตการใช้ดินออกเป็น เขต คือ

                        เขตสงวน (Preservation zone) ยังคงสภาพสมบูรณ์ เป็นเขตที่ต้องดำเนินการรักษาไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้สภาพ                        แวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อที่ 56,907 ไร่ 
                      เขตอนุรักษ์ (Conservation zone) เป็นป่าพรุเสื่อมโทรมจาการถูกทำลายบางส่วน เป็นเขตที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูให้กลับ                  เป็นเขตสงวนดังเดิม โดยการศึกษาวิจัย สำรวจหาพันธุ์พืชที่สามารถนำมาปลูกทดแทนได้อย่างเหมาะสม เนื้อที่ 109,938 ไร 
                      เขตพัฒนา (Development zone) พื้นที่ส่วนนี้ถูกระบายน้ำออกไป และป่าถูกทำลายเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และ                    เป็นที่อยู่อาศัย เป็นเขตที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุง                    แก้ไข และจัดการดินในพื้นที่พรุ เนื้อที่ 95,015 ไร่
 
    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ..................

  พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

           พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้.........

  พื้นที่ศูนย์สาขา
          

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1  

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4

  พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ
         

           โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี…........

  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
         

           โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิต....  

Visitors: 96,178