พื้นที่พรุ


 

             
          เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน รือตะกอนดินทะเลที่มีสารไพไรท์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากถูกทับกับอากาศจะปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา เป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเปรี้ยวซึ่งพบมากบริเวณขอบพรุที่ถูกน้ำระบายออกไป พื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 261,860 ไร่ เป็นพรุใหญ่ ๆ 2 แห่ง คือ พรุบาเจาะ ทางตอนเหนือของจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 52,018 ไร่ และพรุโต๊ะแดง เนื้อที่ 187,040 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ลักษณะการใช้พื้นที่พรุแบ่งเขตการใช้ดินออกเป็น 3 เขต คือ
                        เขตสงวน (Preservation zone) ยังคงสภาพสมบูรณ์ เป็นเขตที่ต้องดำเนินการรักษาไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีการ 
                 เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อที่ 56,907 ไร่ 
                        เขตอนุรักษ์ (Conservation zone) เป็นป่าพรุเสื่อมโทรมจาการถูกทำลายบางส่วน เป็นเขตที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูให้กลับเป็นเขตสงวนดังเดิม
                 โดยการศึกษาวิจัย สำรวจหาพันธุ์พืชที่สามารถนำมาปลูกทดแทนได้อย่างเหมาะสม เนื้อที่ 109,938 ไร 
                        เขตพัฒนา (Development zone) พื้นที่ส่วนนี้ถูกระบายน้ำออกไป และป่าถูกทำลายเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย                                 เป็นเขตที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และจัดการดินในพื้นที่
                 พรุ เนื้อที่ 95,015 ไร่
 
 

 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ....

พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

     พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้....                                                             

พื้นที่ศูนย์สาขา

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4

พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี….

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

     โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิต....  

 


 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Visitors: 65,244