พื้นที่พรุ

  เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน รือตะกอนดินทะเลที่มีสารไพไรท์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากถูกทับกับอากาศจะปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา เป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเปรี้ยวซึ่งพบมากบริเวณขอบพรุที่ถูกน้ำระบายออกไป พื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส มีเนื้่อที่ 261,860 ไร่ เป็นพรุใหญ่ ๆ 2 แห่ง คือ พรุบาเจาะ ทางตอนเหนือของจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 52,018 ไร่ และพรุโต๊ะแดง เนื้อที่ 187,040 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ลักษณะการใช้พื้นที่พรุแบ่งเขตการใช้ดินออกเป็น 3 เขต คือ
เขตสงวน (Preservation zone) ยังคงสภาพสมบูรณ์ เป็นเขตที่ต้องดำเนินการรักษาไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อที่ 56,907 ไร่
เขตอนุรักษ์ (Conservation zone) เ็ป็นป่าพรุเสื่อมโทรมจาการถูกทำลายบางส่วน เป็นเขตที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูให้กลับเป็นเขตสงวนดังเดิม โดยการศึกษาวิจัย สำรวจหาพันธุ์พืชที่สามารถนำมาปลูกทดแทนได้อย่างเหมาะสม เนื้อที่ 109,938 ไร
เขตพัฒนา (Development zone) พื้นที่ส่วนนี้ถูกระบายน้ำออกไป และป่าถูกทำลายเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย เป็นเขตที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และจัดการดินในพื้นที่พรุ เนื้อที่ 95,015 ไร่ 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


  • pkt_locations.gif
    พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็น ที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม งานป่า...

  • vill13.gif
    พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่...


  • โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ทั้งหมด 11,000 ไร่ พื้นที่เป็นดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยว และดินทราย พัฒนาพื้นที่โดยปลูกข้...

  • farm.gif
    โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอ...
Visitors: 54,002