โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙


 

            โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแลรับผิดชอบ มี 7 โครงการ ดังนี้

                          โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 พื้นที่ดำเนินการ 319.5 ไร่

                        โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู               หมู่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 716 ไร่

                        โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ           หมู่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 151-2-57.5 ไร่

                        โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง หมู่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ           ระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 52-2-59 ไร่

                          โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ หมู่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ             ระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 200 ไร่

                          โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านสะแนะ หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ           จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 100 ไร่

                        โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ         สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 245-2-5 ไร่