โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

             
            โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแลรับผิดชอบมี 7 โครงการ
                          - โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 319.5 ไร่
                          - โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู หมู่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอ
             เมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 716 ไร่
                          - โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 บ้านเจาะเกาะ หมู่ 1
             ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 151-2-57.5 ไร่
                          - โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 บ้านตอหลัง หมู่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
             จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 52-2-59 ไร่
                          - โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 บ้านป่าไผ่ หมู่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
             จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 200 ไร่
                          - โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 บ้านสะแนะ หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัด
              นราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 100 ไร่
                          - โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
              จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 245-2-5 ไร่
 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ....

พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

     พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้....                                                             

พื้นที่ศูนย์สาขา

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4

พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี….

พื้นที่พรุ

     เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน รือตะกอนดินทะเลที่มีสารไพไรท์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก.....

 


 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Visitors: 64,123