โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙


 

            โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแลรับผิดชอบ มี 7 โครงการ ดังนี้

                          โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 พื้นที่ดำเนินการ 319.5 ไร่

                        โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู               หมู่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 716 ไร่

                        โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ           หมู่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 151-2-57.5 ไร่

                        โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง หมู่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ           ระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 52-2-59 ไร่

                          โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ หมู่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ             ระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 200 ไร่

                          โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านสะแนะ หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ           จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 100 ไร่

                        โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ         สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 245-2-5 ไร่

 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ..................

  พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

           พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้.........

  พื้นที่ศูนย์สาขา
          

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 1  

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 

            พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 4

  พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ
         

           โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี…........

  พื้นที่พรุ
         

           เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน รือตะกอนดินทะเลที่มีสารไพไรท์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก...........

Visitors: 96,179