โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแลรับผิดชอบมี 7 โครงการ
- โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 319.5 ไร่
- โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู หมู่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 716 ไร่
- โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำิเนินการ 151-2-57.5 ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง หมู่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 52-2-59 ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ หมู่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเินินการ 200 ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสะแนะ หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำิเนินการ 100 ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิีนีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเินินการ 245-2-5 ไร่ 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 

  • pkt_locations.gif
    พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,740 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็น ที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม งานป่า...

  • vill13.gif
    พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่...


  • โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ทั้งหมด 11,000 ไร่ พื้นที่เป็นดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยว และดินทราย พัฒนาพื้นที่โดยปลูกข้...

  • zoning_ortho.gif
    เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน รือตะก...
Visitors: 53,397