ปี 2560

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรงานวันลองกอง ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

  วันที่ 19 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
  ทอดพระเนตรงานวันลองกอง ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปรีชา โพธิ์ปาน ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ
  การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทอดพระเนตรนิทรรศการส่วนราชการต่างๆ จำนวน 31 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย 1.เกษตรสรรค์ สร้างความอุดมแห่งแผ่นดิน 2. สนองงานพระราชดำริ 3. เส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษา 4 .ทรัพยากรและการอนุรักษ์ 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยามวิกฤติตามพระราชดำริ

  วันที่ 19 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายกฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายสมบูรณ์ สุวรรณโน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
  โอกาสนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข กราบบังคมทูล รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ซึ่งเป็น 1 ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยามวิกฤติ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จากนั้นนายกฤษณะ ศิริรัตน์ จนท.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บ้านสะหริ่ง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา แก่ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง บ้านทราย ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ กลุ่มทำนาบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มทำนาบ้านป่าทุ่ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


Visitors: 74,163