ข่าวพระราชกรณียกิจปี 2561


 

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี 2561

                 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยัง  
  งานวันลองกอง ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน“สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  โดยนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน
  วันลองกอง งานศิลปาชีพ งานกระจูด และงานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา เสด็จทอดพระเนตรร้านนิทรรศการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี
  นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการ
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.36 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแปลงเกษตรกรตัวอย่างของ
  นายมูหัมมัด ยูนุ บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง
  นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                         รายละเอียด>>

                 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 17.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  พิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจ
  ราชการกรมประมง นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง นางจิราพรรณ ชัชวาลชัย
  พรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                           รายละเอียด>>

                 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการ  
  ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ มีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
  กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                      รายละเอียด>>