วิดิทัศน์

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๗ สืบสานพระราชปณิธาน เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

  

รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๕ สืบสานพระราชปณิธาน หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

 

รายการ"ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๔ สืบสานพระราชปณิธาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๓ สืบสานพระราชปณิธาน การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย

 

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๑ ปาตาตีมอ สานต่อพระราชปณิธาน ปลาในกระชัง

 

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๘ พระอัจฉริยภาพ ที่สุดปลายด้ามขวานไทย

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๖ อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๕ ผ้าทอที่ดีที่สุด ผ้าทอนราธิวาส

 

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๔ พรุแฆแฆ แคร์คนบนพรุ

 

Visitors: 63,313