ข่าวพระราชกรณียกิจปี 2562


 

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี 2562

                 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม  
  1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานวโรกาสให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา จำนวน 126 
  ราย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  ตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
  ราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2561 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศจากทีมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 
  จังหวัดยะลา เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังงานวิชาการ
  เกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ ดร.เสริมสุข
  สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ
  เกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการ
  พัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                            รายละเอียด>>

                 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
  เสด็จฯไปยังงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า
  ปวงประชาเป็นสุข” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
  การประกวดลองกอง รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ
  ส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง
  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                           รายละเอียด>>