งานพัฒนาที่ดิน


 

         งานวิจัยของงานพัฒนาที่ดิน (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่  79.4 KB
2   การประมวลผลวิเคราะห์ดินสำหรับพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน  97.8 KB
3   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่บ้านยูโย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  78.9 KB
4   การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน ตอน 2 การปรับปรุงดิน 
81.8 KB
5   การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีดินอินทรีย์ชุดดินนราธิวาส  376.4 KB
6   การศึกษาเทคนิคสำหรับปรับปรุงสระน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด  79.1 KB
7   การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ  76.7 KB
8   การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวบ้านยูโย จังหวัดนราธิวาส  84.5 KB
9   โครงการทดสอบการเลี้ยงปลาในนาข้าว กลุ่มชุดดินมูโนะ  74.4 KB
10   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว  94.8 KB
11   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดมูโนะ เพื่อปลูกข้าว  82.3 KB
12   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดดินมูโนะ เพื่อปลูกข้าว  77.3 KB
13   สมดุลย์น้ำในพรุโต๊ะแดง  89.4 KB
14   การปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกข้าว  79.0 KB
15   การปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อน  81.7 KB
16   การศึกษาการยุบตัวของชุดดินนราธิวาส  81.1 KB
17   การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส   88.0 KB
18   การศึกษาวิธีการปรับปรุงและระดับความลึกของปาล์มในดินอินทรีย์  81.3 KB
19   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกมะพร้าว   83.8 KB
20   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มโอ  84.2 KB
21   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดนราธิวาสที่เหมาะสมเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน   84.7 KB
22   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มเขียวหวาน   84.7 KB
23   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มโชกุน   78.9 KB
24   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน   84.5 KB
25   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกข้าวโพดหวาน  80.7 KB 
26   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกข้าวไร่   82.2 KB
27   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกถั่วเขียว   81.2 KB
28   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกข้าว   84.7 KB
29   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกถั่วเขียว  83.0 KB
30   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกถั่วลิสง   79.7 KB
31   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกไม้ผลบางชนิด  77.5 KB
32   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกข้าว   82.1 KB
33   การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวในชุดดินระแงะ  85.1 KB
34   การขุดยกร่องเพื่อปลูกฝรั่งในชุดดินระแงะ   53.5 KB
 35   การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน   57.8 KB
 36   การศึกษาขนาดการยกรองที่เหมาะสมในดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะเพื่อปลูกมะมวงเบา   60.6 KB
 37   การศึกษาการจัดการดินอินทรียเพื่อปลูกปาลมสาคู   63.0 KB
 38   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีของน้ำ ลุ่มน้ำบางนรา จำนวน 37 สถานี   50.0 KB
39   การศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมเพื่อปลูกขาวในดินชุดมูโนะ   57.3 KB
40   การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสเฟตที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวในชุดดินระแงะ   61.8 KB
41   การศึกษาการจัดการดินอินทรียชุดนราธิวาสเพื่อปลูกออย   65.1 KB
42   การศึกษาอัตราการใชหินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกถั่วลิสง   57.4 KB
43   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกถั่วเหลือง  56.7 KB
44   การศึกษาอัตราการใชหินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทรเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน  56.9 KB
45   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกขาวไร่  56.0 KB
46   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกถั่วเขียว  55.7 KB
47   การศึกษาอัตราการใชหินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถั่วเหลือง  59.6 KB
48   การศึกษาเทคนิคการผสมหินปูนฝุนปรับสภาพนํ้าเปรี้ยวเพื่อใชในการเกษตร  67.2 KB
 49   การทดลองการศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปุ๋ยหมักในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกผักชนิดต่างๆ   62.5 KB
 50   การศึกษาอัตราการใช้หินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดมูโนะเพื่อปลูกข้าว   56.9 KB
     
    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  งานควบคุมโรคติดต่อฯ
          งานวิจัยของงานควบคุมโรคติดต่อฯ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การใช้ถังเทียนไขผสมนำมันตะไคร้หอมขับไล่ยุง mansonia ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  

                    การปรากฏตัวของ..........

  งานประมง
          งานวิจัยของงานประมง (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อเลี้ยงปลา 

                    การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะ...............

  งานปศุสัตว์
          งานวิจัยของงานปศุสัตว์  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ 

                    การใช้กากปาล์มน้ำมันจาก...........

  งานป่าไม้
         งานวิจัยของงานป่าไม้  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม 

                    การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกใน............

   งานวิชาการเกษตร
         งานวิจัยของงานวิชาการเกษตร  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินเปรี้ยวขั้นสูง (20 พันธุ์) 

                    ข้าวจ้าวพันธุ์ "ลูกแดงปัตตานี" พันธุ์ข้าวแนะนำสำหรับปลูกในดิน.....................

Visitors: 82,596