งานพัฒนาที่ดิน


 

         งานวิจัยของงานพัฒนาที่ดิน 
ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว 
Abstract  Full 
2   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน 
Abstract  Full 
3   ศึกษาการใช้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่พรุบาเจาะ 
Abstract  Full 
4   ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด  ชุดดินมูโนะและชุดดินระแงะที่ขุดยกร่อง 
Abstract  Full 
5   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต้นไทรเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน 
Abstract  Full 
6   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปุ๋ยหมักในการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกผักชนิดต่างๆ 
Abstract  Full 
7   ผลของการใช้หินปูนฝุ่นและการจัดการธาตุอาหารหลักต่อการปลูกข้าวในดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะ 
Abstract  Full 
8   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกไม้ผล 
Abstract  Full 
9   ศึกษาการจัดการดินอินทรีย์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
10   การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในดินเปรี้ยวจัดและการจัดการดินเปรี้ยวจัดโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
Abstract  Full 
11   ผลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินเปรี้ยวต่อการจัดการดินเปรี้ยวจัดในชุดดินมูโน๊ะเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 
Abstract  Full 
12   ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่พรุต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
13   การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส (ระยะที่ 2) 
Abstract  Full 
14   การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
15   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาของพืชและสัตว์น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ที่มีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อไม้ป่าพรุ 
Abstract  Full 
16   ศึกษาสมบัติทางเคมีของดินในแปลงไม้ผล หลังจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 
17   ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชผักในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 
18   การนำจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จากพื้นที่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร (ด้านการปลูกข้าว) 
Abstract  Full 
19   ศึกษาการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมันร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโน๊ะ 
Abstract  Full 
20   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและน้ำจากการปลูกข้าว ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 
21   การปรับปรุงดินและน้ำเพื่อปลูกพืชน้ำในชุดดินระแงะ 
Abstract  Full 
22   ศึกษาอิทธิพลของโดโลไมท์และโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมันในชุดดินเชียรใหญ่ 
Abstract  Full 
23   ความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
24   การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมในดินเปรี้ยวจัดโดยวิธีวัดศักย์ไฟฟ้าด้วยแคลเซียมไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรด 
Abstract  Full 
25   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย จังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
26   ศึกษาวัสดุการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา
Abstract  Full 

27
 

  ความสัมพันธ์ของผลวิเคราะห์ดินที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
  ของดินในจังหวัดนราธิวาส 

 
Abstract 

 
Full 

28   ศึกษาการเปลี่ยนรูปของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวโดยใช้สารเร่ง พด.
Abstract  Full 
29   การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 

30
 

  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินธาตุอาหารเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับยางพารา
  ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด จังหวัดนราธิวาส 

 
Abstract 

 
Full 

31   ศึกษาวิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะในสภาพร่องสวนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา
Abstract  Full 

32
 

  การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมกระดังงาที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษา: บ้านโคกอิฐ-โคกใน
  ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 
Abstract 

 
Full 

33   การศึกษาการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่นาข้าว 
Abstract  Full 
34   สถานะของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
35   การใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดินทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายในการปลูกพืชในจังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
36   การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อปลูกมะม่วงหิมพานต์ในจังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช 
Abstract  Full 
37   ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก 
Abstract  Full 

 38 
 

  การสาธิตการทำโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3 โรงเรียน เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หญ้าแฝกโรงเรียนวัดพระพุทธ
  โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านโคกงู

 
Abstract 

 
Full 

39   เขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
40   การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
Abstract  Full 
41   การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและแนะนำการใช้ปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดิน
Abstract  Full 
42   การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
43   การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
44   การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และพื้นที่ดินอินทรีย์ จังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
45   การปรับปรุงบำรุงดินชุดดินนราธิวาส เพื่อปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ
Abstract  Full 
46   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกไม้ผลผสมผสาน
Abstract  Full 
47   การศึกษาผลการใช้ปูนและปุ๋ยเพื่อปลูกปาล์มสาคูในชุดดินนราธิวาส
Abstract  Full 
48   การจัดการดินอินทรีย์เพื่อปลูกปาล์มสาคู Abstract  Full 
49   การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
Abstract  -
50   การประมวลผลวิเคราะห์ดินสำหรับพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน
Abstract  -
51   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่บ้านยูโย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Abstract  -
52   การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน ตอน 2 การปรับปรุงดิน Abstract  -
53   การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีดินอินทรีย์ชุดดินนราธิวาส
Abstract  -
54   การศึกษาเทคนิคสำหรับปรับปรุงสระน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
Abstract  -
55   การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
Abstract  -
56   การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวบ้านยูโย จังหวัดนราธิวาส
Abstract  -
57   โครงการทดสอบการเลี้ยงปลาในนาข้าว กลุ่มชุดดินมูโนะ
Abstract  -
58   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
59   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดมูโนะ เพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
60   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดดินมูโนะ เพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
61   สมดุลย์น้ำในพรุโต๊ะแดง
Abstract  -
62   การปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
63   การปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
Abstract  -
64   การศึกษาการยุบตัวของชุดดินนราธิวาส
Abstract  -
65   การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส Abstract  -
66   การศึกษาวิธีการปรับปรุงและระดับความลึกของการปลูกปาล์มน้ำมันในดินอินทรีย์
Abstract  -
67   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกมะพร้าว
Abstract  -
68   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มโอ
Abstract  -
69   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดนราธิวาสที่เหมาะสมเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
Abstract  -
70   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มเขียวหวาน
Abstract  -
71   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มโชกุน
Abstract   - 
72   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
Abstract  -
73   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกข้าวโพดหวาน
Abstract  -
74   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกข้าวไร่
Abstract  -
75   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกถั่วเขียว
Abstract  -
76   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
77   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถั่วเขียว
Abstract  -
78   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถั่วลิสง
Abstract  -
79   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกไม้ผลบางชนิด
Abstract  -
80   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
81   การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวในชุดดินระแงะ
Abstract  -
82   การขุดยกร่องเพื่อปลูกฝรั่งในชุดดินระแงะ
Abstract  -
83   การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน
Abstract  -
84   การศึกษาขนาดการยกรองที่เหมาะสมในดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะเพื่อปลูกมะมวงเบา
Abstract  -
85   การศึกษาการจัดการดินอินทรียเพื่อปลูกปาลมสาคู
Abstract  -
86   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีของน้ำ ลุ่มน้ำบางนรา จำนวน 37 สถานี
Abstract  -
87   การศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมเพื่อปลูกขาวในดินชุดมูโนะ Abstract  -
88   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกถั่วลิสง
Abstract  -
89   การศึกษาการจัดการดินอินทรียชุดนราธิวาสเพื่อปลูกออย
Abstract  -
90   การศึกษาอัตราการใชหินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกถั่วลิสง
Abstract  -
91   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกถั่วเหลือง
Abstract  -
92   การศึกษาอัตราการใชหินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทรเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน
Abstract  -
93   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกขาวไร่
Abstract  -
94   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดตนไทร เพื่อปลูกถั่วเขียว
Abstract  -
95   การศึกษาอัตราการใชหินปูนฝุนที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถั่วเหลือง Abstract  -
96   การศึกษาเทคนิคการผสมหินปูนฝุนปรับสภาพนํ้าเปรี้ยวเพื่อใชในการเกษตร
Abstract  Full 
97   การทดลองการศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปุ๋ยหมักในการปรับปรุงดินชุดระแงะ เพื่อปลูกผักชนิดต่างๆ
Abstract  -
98   การศึกษาอัตราการใช้หินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดมูโนะเพื่อปลูกข้าว
Abstract  -
   
   
Visitors: 96,179