งานพัฒนาที่ดิน


 

         งานวิจัยของงานพัฒนาที่ดิน 
ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   การศึกษากิจกรรมและผลของเชื้อจุลินทรีย์​ที่คัดเลือก​จากดินเปรี้ยว​จัด​ต่อการเจริญและ​ผลผลิต​พืช​ในสภาพดินเปรี้ยว​จัด
Abstract  Full 
2   การปลูกปาล์มน้ำมันในดินอินทรีย์พื้นที่พรุกาบแดง 
Abstract  Full 
3   ศึกษาชนิดของปุ๋ยพืชสดในการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะ 
Abstract  Full 
4   การจัดการดินอินทรีย์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุบาเจาะ 
Abstract  Full 
5   การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 

6
 

  การทดสอบระยะเวลาการปลูกข้าวหอมกระดังงาที่เหมาะสมในพื้นที่พรุ กรณีศึกษา: บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน และบ้านตอหลัง
      ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

 
Abstract 

 
Full 

7   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกส้มจุก ส้มตรา 
Abstract  Full 
8   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต้นไทร เพื่อปลูกถั่วเหลือง 
Abstract  Full 
9   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดต้นไทร เพื่อปลูกถั่วลิสง 
Abstract  Full 
10   ศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวในชุดดินมูโนะ 
Abstract  Full 
11   การทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตบนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 
12   การประมวลผลวิเคราะห์ดินสําหรับพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกํามะถัน 
Abstract  Full 
13   การศึกษาเทคนิคสำหรับปรับปรุงสระน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 

14
 

  ผลตกค้างของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักติดต่อกัน 17 ปี ต่อสมบัติของดินและความสามารถในการใช้ผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกในดิน
      เปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะ 

 
Abstract 

 
Full 

15   ศึกษาการจัดการดินอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและจุลธาตุเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุบาเจาะ 
Abstract  Full 
16   การศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในดินอินทรีย์ที่ระดับความหนาของชั้นอินทรีย์ 3 ระดับในพื้นที่พรุบาเจาะ 
Abstract  Full 
17   ศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินและระดับความลึกของการปลูกปาล์มนํ้ามันในดินอินทรีย์  
Abstract  Full 
18   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกข้าว 
Abstract  Full 
19   การศึกษาการจัดการดินอินทรีย์ชุดดินนราธิวาสที่เหมาะสมต่อการปลูกสละ 
Abstract  Full 
20   การศึกษาการจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่พรุเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 
Abstract  Full 
21   การศึกษาหน้าตัดดินทางธรณีเทคนิคของพื้นที่ในเขตจังหวัดนราธิวาส 
Abstract  Full 
22   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกถั่วเหลือง 
Abstract  Full 
23   การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวในชุดดินระแงะ
Abstract  Full 
24   การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ 
Abstract  Full 
25   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน ตอน 3 การปรับปรุงดิน 
Abstract  Full 
26   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกถั่วลิสง 
Abstract  Full 
27   การศึกษาอัตราการใช้หินฟอสเฟตในการปรับปรุงดินชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว 
Abstract  Full 
28   การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส (ระยะที่ 3)
Abstract  Full 
29   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสม เพื่อปลูกส้มเขียวหวาน
Abstract  Full 
30   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกถั่วเขียว
Abstract  Full 
31   ทดสอบการขุดยกร่องเพื่อปลูกฝรั่งในชุดดินระแงะ
Abstract  Full 
32   เปรียบเทียบวัสดุการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่มีผลต่อการปลูกสละในชุดดินมูโนะ 
Abstract  Full 

33
 

  การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณ
     จังหวัดนราธิวาส 

 
Abstract 

 
Full 

34   การศึกษาคุณสมบัติของน้ำในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส Abstract  Full 
35   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกข้าวไร่ 
Abstract  Full 
36   สมดุลย์น้ำในพรุโต๊ะแดง 
Abstract  Full 
37   การศึกษาการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่นาข้าว 
Abstract  Full 
38   การศึกษาเทคนิคการผสมหินปูนฝุ่นปรับสภาพน้ำเปรี้ยวเพื่อใช้ในการเกษตร 
Abstract  Full 
39   การศึกษาผลการใช้ปูนและปุ๋ยเพื่อปลูกปาล์ามสาคูในชุดดินนราธิวาส 
Abstract  Full 
40   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มโอ 
Abstract  Full 
41   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน 
Abstract  Full 
42   การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน
Abstract  Full 
43   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน 
Abstract  Full 
44   โครงการทดสอบการเลี้ยงปลาในนาข้าวชุดดินมูโนะ 
Abstract  Full 
45   ศึกษาชนิดของปุ๋ยพืชสดในการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะ
Abstract  Full 
46   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกถั่วลิสง
Abstract  Full 
47   การศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกถั่วเขียว 
Abstract  Full 
48   ศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด 
Abstract  Full 
49   เทคโนโลยีการผลิตและการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุบาเจาะ 
Abstract  Full 
50   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินนราธิวาสที่เหมาะสมเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามัน  
Abstract  Full 
51   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีของน้ำ ลุ่มน้ำบางนรา  
Abstract  Full 
52   การแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 2)  
Abstract  Full 
53   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน ช่วงที่ 2 การปรับปรุงดิน  
Abstract  Full 
54   ศึกษาการจัดการดินอินทรีย์เพื่อปลูกปาล์มสาคู  
Abstract  Full 
55   ศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยใช้หินปูนฝุ่น ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกข้าว  
Abstract  Full 
56   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกถั่วเขียว  
Abstract  Full 
57   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่บ้านยูโย  
Abstract  Full 
58   การปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกข้าว  
Abstract  Full 

59
 

  ความสัมพันธ์ของผลวิเคราะห์ดิน ที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
     ของดินในจังหวัดนราธิวาส

 
Abstract 

 
Full 

60   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดมูโนะ เพื่อปลูกข้าว
Abstract  Full 
61   การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ  
Abstract  Full 
62   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต้นไทรเพื่อปลูกข้าวไร่ 
Abstract  Full 
63   การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินและน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย จังหวัดนราธิวาส  
Abstract  Full 
64   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกมะพร้าว
Abstract  Full 
65   การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินอินทรีย์ชุดดินนราธิวาส
Abstract  Full 
66   การทดสอบการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส 3 พื้นที่ (พรุกาบแดง พรุบาเจาะ และบ้านทรายขาว)
Abstract  Full 
67   การศึกษาการยุบตัวของชุดดินนราธิวาส
Abstract  Full 
68   การปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
Abstract  Full 
69   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงชุดดินต้นไทรเพื่อปลูกถั่วเขียว
Abstract  Full 
70   ศึกษาหาวิธีการจัดการดินอินทรีย์เพื่อปลูกอ้อย
Abstract  Full 
71   ทดสอบการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดดินระเเงะเพื่อปลูกผักบุ้งน้ำ  
Abstract  Full 
72   การเปรียบเทียบวัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและเปอร์เซ็นต์การพรางแสงที่มีผลต่อการปลูกสละในชุดดินระแงะ
Abstract  Full 
73   ศึกษาขนาดการยกร่องที่เหมาะสมในดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะเพื่อปลูกมะม่วงเบา 
Abstract  Full 
74   การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินระเเงะเพื่อปลูกไม้ผลบางชนิด
Abstract  Full 
75   การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส้มโชกุน
Abstract  Full 
76   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว
Abstract  Full 
77   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน
Abstract  Full 
78   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต้นไทรเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน
Abstract  Full 
79   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและปุ๋ยหมักในการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกผักชนิดต่างๆ
Abstract  Full 
80   ศึกษาการจัดการดินอินทรีย์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
81   การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในดินเปรี้ยวจัดและการจัดการดินเปรี้ยวจัดโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์
Abstract  Full 
82   ผลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินเปรี้ยวต่อการจัดการดินเปรี้ยวจัดในชุดดินมูโน๊ะเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
Abstract  Full 
83   ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่พรุต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
84   การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส (ระยะที่ 2)
Abstract  Full 
85   การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
86   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาของพืชและสัตว์น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ที่มีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกไม้ป่าพรุ
Abstract  Full 
87   ศึกษาสมบัติทางเคมีของดินในแปลงไม้ผล หลังจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
Abstract  Full 
88   ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชผักในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
Abstract  Full 
89   การนำจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จากพื้นที่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร (ด้านการปลูกข้าว)
Abstract  Full 
90   ศึกษาการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมันร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโน๊ะ
Abstract  Full 
91   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
Abstract  Full 
92   การปรับปรุงดินและน้ำเพื่อปลูกพืชน้ำในชุดดินระแงะ
Abstract  Full 
93   ศึกษาอิทธิพลของโดโลไมท์และโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมันในชุดดินเชียรใหญ่ 
Abstract  Full 
94   ความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
95   การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมในดินเปรี้ยวจัดโดยวิธีวัดศักย์ไฟฟ้าด้วยแคลเซียมไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรด
Abstract  Full 
96   ศึกษาวัสดุการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา
Abstract  Full 
97   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย Abstract  Full 
98   ศึกษาการเปลี่ยนรูปของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวโดยใช้สารเร่ง พด.9
Abstract  Full 
99   การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 

100
 

  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินธาตุอาหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับยางพาราที่ปลูก
      ในดินเปรี้ยวจัด จังหวัดนราธิวาส

 
Abstract 

 
Full 

101   ศึกษาวิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะในสภาพร่องสวนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3
Abstract  Full 

102
 

  การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมกระดังงาที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษา: บ้านโคกอิฐ-โคกใน
      ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 
Abstract 

 
Full 

103   สถานะของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
104   การใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดินทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายในการปลูกพืชในจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
105   การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อปลูกมะม่วงหิมพานต์ในจังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช Abstract  Full 
106   ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
Abstract  Full 

107
 

  การสาธิตการทำโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3 โรงเรียน เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หญ้าแฝกโรงเรียนวัดพระพุทธ
      โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านโคกงู

 
Abstract 

 
Full 

108   การแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 1)
Abstract  Full 
109   การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดนราธิวาส  
Abstract  Full 
110   การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและแนะนำการใช้ปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดิน  
Abstract  Full 
111   การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
Abstract  Full 
112   การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและพื้นที่ดินอินทรีย์ จังหวัดนราธิวาส  
Abstract  Full 
113   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกไม้ผลผสมผสาน  
Abstract  Full 
114   การปรับปรุงบำรุงดินชุดดินนราธิวาส เพื่อปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ
Abstract  Full 
115   ทดสอบการจัดการดินอินทรีย์เพื่อปลูกปาล์มสาคู  
Abstract  Full 
116   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว
Abstract  Full 
117   การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยวิธียกร่องปลูกพืช
Abstract  Full 
118   การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวในชุดดินระแงะ
Abstract  Full 
119   การสำรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำท้ายเหมืองโต๊ะโม๊ะ Abstract  Full 
120   ศึกษาการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หญ้าแฝก ในพื้นที่ความลาดชันต่างๆ
Abstract  Full