งานควบคุมโรคติดต่อฯ


 

         งานวิจัยของงานควบคุมโรคติดต่อฯ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การใช้ถังเทียนไขผสมนำมันตะไคร้หอมขับไล่ยุง mansonia ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  96.3 KB
2   การปรากฏตัวของไมโครฟิลาเรียในแมวจังหวัดนราธิวาส  126 KB
3   การศึกษาการปรากฏตัวของพยาธิไมโครฟิลาเรีย  77.8 KB
4   การศึกษาการสำรวจโรคเท้าช้างตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดนราธิวาส 
80.7 KB
5   การศึกษาการออกหากินตามฤดูกาลของยุงพาหะนำที่จังหวัดสุราษฏ์ธานีและนราธิวาส  82.4 KB
6   การศึกษาความชุกชุมของพยาธิบรูเกียมาลาไยในสัตว์(แมว)ในแหล่งชุกชุมโรคฟิลาเรีย จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย  83.1 KB
7   การศึกษาชีวนิสัยของยุงแมนโซเนีย ในจังหวัดนราธิวาส  79.2 KB
8   การสำรวจพยาธิไมโครฟิลาเรียในแมว ในจังหวัดนราธิวาส  81.4 KB
9   ประสิทธิภาพของยา Invermectin ที่มีผลต่อแมวติดเชื้อโรคเท้าช้างชนิด brugia malayi  165 KB
10   การพิสูจน์ชนิดของเลือดในยุงจากแหล่งระบาดของ brugia malayi ในภาคใต้ของประเทศไทย  82.1 KB
11   พื้นที่พรุกับการเกิดและแพร่ระบาดโรคฟิลาเรีย  82.8 KB
12   การศึกษายุงพาหะที่มีตัวอ่อนพยาธิโรคฟิลาเรียในท้องที่มีอัตราการระบาดของโรคสูงกว่า 1%  115 KB
 13   การศึกษาการปรากฏตัวของพยาธิไมโครฟิลาเรีย   156 KB
 14   การศึกษาชีวนิสัยยุงแมนโซเนยในการเลือกกัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย   51.4 KB
 15   การศึกษาสถานภาพทางกีฏวิทยาของพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส ต่อการแพร่ กระจายโรคเท้าช้าง Brugia malayi ตั้งแต่ปี 2529-2545   57.3 KB
 16   ารศึกษาการสำรวจโรคเท้าช้างตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐานใน จังหวัดนราธิวาส   55.8 KB
     
    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  งานพัฒนาที่ดิน
          งานวิจัยของงานพัฒนาที่ดิน (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อเลี้ยงปลา  

                    การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะ...............

  งานประมง
          งานวิจัยของงานประมง (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อเลี้ยงปลา 

                    การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะ...............

  งานปศุสัตว์
          งานวิจัยของงานปศุสัตว์  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ 

                    การใช้กากปาล์มน้ำมันจาก...........

  งานป่าไม้
         งานวิจัยของงานป่าไม้  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม 

                    การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกใน............

   งานวิชาการเกษตร
         งานวิจัยของงานวิชาการเกษตร  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินเปรี้ยวขั้นสูง (20 พันธุ์) 

                    ข้าวจ้าวพันธุ์ "ลูกแดงปัตตานี" พันธุ์ข้าวแนะนำสำหรับปลูกในดิน.....................

Visitors: 82,510