งานควบคุมโรคติดต่อฯ


 

         งานวิจัยของงานควบคุมโรคติดต่อฯ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การใช้ถังเทียนไขผสมนำมันตะไคร้หอมขับไล่ยุง mansonia ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  96.3 KB
2   การปรากฏตัวของไมโครฟิลาเรียในแมวจังหวัดนราธิวาส  126 KB
3   การศึกษาการปรากฏตัวของพยาธิไมโครฟิลาเรีย  77.8 KB
4   การศึกษาการสำรวจโรคเท้าช้างตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดนราธิวาส 
80.7 KB
5   การศึกษาการออกหากินตามฤดูกาลของยุงพาหะนำที่จังหวัดสุราษฏ์ธานีและนราธิวาส  82.4 KB
6   การศึกษาความชุกชุมของพยาธิบรูเกียมาลาไยในสัตว์(แมว)ในแหล่งชุกชุมโรคฟิลาเรีย จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย  83.1 KB
7   การศึกษาชีวนิสัยของยุงแมนโซเนีย ในจังหวัดนราธิวาส  79.2 KB
8   การสำรวจพยาธิไมโครฟิลาเรียในแมว ในจังหวัดนราธิวาส  81.4 KB
9   ประสิทธิภาพของยา Invermectin ที่มีผลต่อแมวติดเชื้อโรคเท้าช้างชนิด brugia malayi  165 KB
10   การพิสูจน์ชนิดของเลือดในยุงจากแหล่งระบาดของ brugia malayi ในภาคใต้ของประเทศไทย  82.1 KB
11   พื้นที่พรุกับการเกิดและแพร่ระบาดโรคฟิลาเรีย  82.8 KB
12   การศึกษายุงพาหะที่มีตัวอ่อนพยาธิโรคฟิลาเรียในท้องที่มีอัตราการระบาดของโรคสูงกว่า 1%  115 KB
13   การศึกษาการปรากฏตัวของพยาธิไมโครฟิลาเรีย  156 KB
14   การศึกษาชีวนิสัยยุงแมนโซเนียในการเลือกกัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย   51.4 KB
15   การศึกษาสถานภาพทางกีฏวิทยาของพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส ต่อการแพร่ กระจายโรคเท้าช้าง Brugia malayi ตั้งแต่ปี 2529-2545  57.3 KB
16   ารศึกษาการสำรวจโรคเท้าช้างตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐานใน จังหวัดนราธิวาส   55.8 KB