งานประมง


 

         งานวิจัยของงานประมง (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   การทดลองทำนาปลาสลิดในดินเปรี้ยวจัด
Abstract Full
2   โครงการทดลองการเลี้ยงปลาในบ่อริมพรุกาบแดงตามพระราชดำริ Abstract Full
3   การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อใช้เลี้ยงปลา Abstract Full
4   การทดลองอนุบาลลูกปลากะสงในบ่อซีเมนต์กลม Abstract Full
5   การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืด Abstract Full
6   การทดลองเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังน้ำกร่อย Abstract Full
7   การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำในคอกหมู่บ้านอ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส Abstract Full

 

ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อใช้เลี้ยงปลา  58.7 KB
2   การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะความเป็นกรดในพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลา  96.6 KB
3   การทดลองทำนาปลาสลิดในดินเปรี้ยว  54.2 KB
4   การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำในคอกที่อ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส 
73.9 KB
5   การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืด 
63.2 KB
6   การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณน้ำจืดเหนือเขื่อนบางนรา 
75.6 KB
7   การทดลองอนุบาลลูกปลากะสงในบ่อซีเมนต์กลม 
45.6 KB
8   การทดลองอัตราการเจริญเติบโตของปลาแรดในบ่อดินพรุที่ปรับปรุงแล้ว 
78.6 KB
9   โครงการทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย (ปลาร้องไห้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
51.9 KB
10   โครงการทดลองการเลี้ยงปลาในบ่อริมพรุกาบแดง ตามพระราชดำริ 
39.5 KB
11   การทดลองเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในพื้นที่ดินพรุ 
45.3 KB
12   การทดลองเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังน้ำกร่อ 
73.4 KB
     

%MCEPASTEBIN%