งานประมง


 

         งานวิจัยของงานประมง (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อใช้เลี้ยงปลา  58.7 KB
2   การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะความเป็นกรดในพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลา  96.6 KB
3   การทดลองทำนาปลาสลิดในดินเปรี้ยว  54.2 KB
4   การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำในคอกที่อ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส 
73.9 KB
5   การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืด 
63.2 KB
6   การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณน้ำจืดเหนือเขื่อนบางนรา 
75.6 KB
7   การทดลองอนุบาลลูกปลากะสงในบ่อซีเมนต์กลม 
45.6 KB
8   การทดลองอัตราการเจริญเติบโตของปลาแรดในบ่อดินพรุที่ปรับปรุงแล้ว 
78.6 KB
9   โครงการทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย (ปลาร้องไห้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
51.9 KB
10   โครงการทดลองการเลี้ยงปลาในบ่อริมพรุกาบแดง ตามพระราชดำริ 
39.5 KB
11   การทดลองเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในพื้นที่ดินพรุ 
45.3 KB
12   การทดลองเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังน้ำกร่อ 
73.4 KB
     
    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  งานพัฒนาที่ดิน
          งานวิจัยของงานพัฒนาที่ดิน (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อเลี้ยงปลา  

                    การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะ...............

 งานควบคุมโรคติดต่อฯ
          งานวิจัยของงานควบคุมโรคติดต่อฯ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การใช้ถังเทียนไขผสมนำมันตะไคร้หอมขับไล่ยุง mansonia ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส 

                    การปรากฏตัวของ...............

  งานปศุสัตว์
          งานวิจัยของงานปศุสัตว์  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ 

                    การใช้กากปาล์มน้ำมันจาก...........

  งานป่าไม้
         งานวิจัยของงานป่าไม้  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม 

                    การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกใน............

   งานวิชาการเกษตร
         งานวิจัยของงานวิชาการเกษตร  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินเปรี้ยวขั้นสูง (20 พันธุ์) 

                    ข้าวจ้าวพันธุ์ "ลูกแดงปัตตานี" พันธุ์ข้าวแนะนำสำหรับปลูกในดิน.....................

Visitors: 81,516