งานวิชาการเกษตร


 

         งานวิจัยของงานวิชาการเกษตร (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 

 

ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   งานวิจัยพัฒนาเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
Abstract Full
2   สวนยางตัวอย่างที่มีการปลูกพืชแซมร่วมกับยางพาราในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ การใช้ดินพรุเพาะเห็ด
Abstract Full
3   การศึกษาประสิทธิภาพของผลตกค้างของวัสดุปรับปรุงดินชุดต้นไทรต่อผลผลิตอ้อยเคี้ยว
Abstract Full
4   ข้าวจ้าวพันธุ์ "ลูกแดงปัตตานี" พันธุ์ข้าวแนะนำสำหรับปลูกในดินเค็มและดินเปรี้ยวภาคใต้  Abstract Full
5   โครงการทดสอบพันธุ์ยางและเพิ่มผลผลิตยางพารา
Abstract Full
6   การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินดินเปรี้ยวขั้นต้น (200 พันธุ์)
Abstract Full
7    โครงการทดสอบกึ่งสาธิตการปรับตัวของพืชในดินชุดระแงะ (ประสิทธิภาพของผลตกค้างของวัสดุปรับปรุงดิน)
Abstract Full
8    ศึกษาลักษณะของยางพันธุ์ต่างๆ ในแปลงทดสอบพันธุ์ยางสวนยางเขาสำนัก
Abstract Full
9   การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะเขือพวงในดินชุดระแงะที่มีการปรับปรุง
Abstract Full
10   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อนไม้ยางพาราหมดสภาพให้น้ำยาง ที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดหูหนู
Abstract Full
11   การประเมินคุณสมบัติของดินจากผลการศึกษาการใช้วัสดุปรับปรุงดินและปัจจัยการผลิตต่างๆ
Abstract Full
12   ศึกษาพันธุ์ยางที่ปลูกสภาพพื้นที่ชื้นแฉะในช่วงกรีด
Abstract Full
13   การปลูกลองกองและจำปาดะร่วมกับยางพารา
Abstract Full
14   ศึกษาการปลูกหวายในสวนยาง
Abstract Full
15   ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตหวายบางพันธุ์ที่ปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยาง
Abstract Full
16   การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะเขือพวงในดินชุดระแงะที่มีการปรับปรุง
Abstract Full
17   โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวนประดับในภาคใต้
Abstract Full
18   สวนยางทักษิณราชนิเวศน์
Abstract Full
19   การพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่เป้าหมายบ้านปีแนมูดอ
Abstract Full
20   การพัฒนาการปลูกอ้อยคั้นน้ำแซมไม้ผลบนร่องสวน เขตพื้นที่บ้านยูโย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Abstract Full
21   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาสวนให้ทนดินเปรี้ยว ดินเค็ม ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Abstract Full
22   งานวิจัยและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
Abstract Full
23   ศึกษาผลตกค้างจากการใช้วัสดุปูนปรับปรุงดินเปรี้ยวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
Abstract Full
24   ศึกษาการคัดเลือกและทดลองหาพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพดินเปรี้ยวจัด
Abstract Full
25    การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้ฝ้ายเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน
Abstract Full
26   ศึกษาระยะปลูกและจำนวนต้นต่อจับในการปลูกข้าวในดินเปรี้ยว
Abstract Full
27   ศึกษาระยะเวลาในการหมักเศษเหลือปาล์มน้ำมันเพื่อเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
Abstract Full
28   การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพดินเปรี้ยวข้าวนาสวน
Abstract Full
29   การใช้ดินพรุเพาะเห็ด
Abstract Full
30   การเพาะเห็ดนางฟ้าในและนอกโรงเรือน
Abstract Full
31   การจัดการที่เหมาะสมต่อสละเนินวงที่ปลูกร่วมยาง
Abstract Full
32   ขนาดของไม้ยางพาราที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดหูหนูพันธุ์พื้นเมือง
Abstract Full
33   การจัดการที่เหมาะสมต่อสละเนินวงที่ปลูกร่วมยาง
Abstract Full
34   โครงการอิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของมะเขือยาวในดินชุดระแงะ
Abstract Full
35   สวนยางพาราตัวอย่างที่มีการปลูกพืชแซมร่วมกับยางพาราใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Abstract Full
36   การพัฒนาเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Abstract Full
37   โครงการทดสอบพันธุ์ยางและเพิ่มผลผลิตยาง
Abstract Full
38   การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อดินเปรี้ยวขั้นต้น (200 พันธุ์)
Abstract Full
39   โครงการทดสอบกึ่งสาธิตการปรับตัวของพืชในชุดดินระแงะ
Abstract Full
40   ศึกษาลักษณะของยางพันธุ์ต่างๆ ในแปลงทดสอบพันธุ์ยางสวนยางเขาสำนัก
Abstract Full