งานวิชาการเกษตร


 

         งานวิจัยของงานวิชาการเกษตร (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินเปรี้ยวขั้นสูง (20 พันธุ์)  55.3 KB
2   ข้าวจ้าวพันธุ์ "ลูกแดงปัตตานี" พันธุ์ข้าวแนะนำสำหรับปลูกในดินเค็มและดินเปรี้ยวภาคใต้  50.6 KB
3   การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพดินเปรี้ยวข้าวนาสวน  53.9 KB
4   โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวนประดับในภาคใต้  52.1 KB
5   ศึกษาผลตกค้างจากการใช้วัสดุปูนปรับปรุงดินเปรี้ยวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว  58.5 KB
6   ศึกษาพันธุ์ยางที่ปลูกสภาพพื้นที่ชื้นแฉะในช่วงกรีด  52.4 KB
7   การจัดการที่เหมาะสมต่อสละเนินวงที่ปลูกเป็นพืชร่วมยาง  61.8 KB
8   การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้ฝ้ายเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน  55.1 KB
9   การใช้ดินพรุเพาะเห็ด  55.2 KB
10   การประเมินคุณสมบัติของดินจากผลการศึกษาการใช้วัสดุปรับปรุงดินและปัจจัยการผลิตต่างๆ  49.1 KB
11   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาสวนให้ทนดินเปรี้ยว ดินเค็ม ภาคใต้ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส  58.5 KB
12   การปลูกลองกองและจำปาดะร่วมกับยางพารา  56.4 KB
13   การพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่เป้าหมายบ้านปีแนมูดอ  55.3 KB
14   การเพาะเห็ดนางฟ้าในและนอกโรงเรือน  54.8 KB
15   การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะเขือพวงในดินชุดระแงะที่มีการปรับปรุง  49.8 KB
16   การศึกษาประสิทธิภาพของผลตกค้างของวัสดุปรับปรุงดินชุดต้นไทรต่อผลผลิตอ้อยเคี้ยว  47.7 KB
17   การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินดินเปรี้ยวขั้นต้น (200 พันธุ์)  54.1 KB
18   ขนาดของไม้ยางพาราที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดหูหนูพันธุ์พื้นเมือง  54.7 KB
19   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อนไม้ยางพาราหมดสภาพให้น้ำยาง ที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดหูหนู  56.9 KB
20   โครงการทดสอบกึ่งสาธิตการปรับตัวของพืชในดินชุดระแงะ (ประสิทธิภาพของผลตกค้างของวัสดุปรับปรุงดิน)  48.9 KB
21   โครงการทดสอบพันธุ์ยางและเพิ่มผลผลิตยางพารา  55.6 KB
22   งานวิจัยพัฒนาเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  55.8 KB
23   การพัฒนาการปลูกอ้อยคั้นน้ำแซมไม้ผลบนร่องสวน เขตพื้นที่บ้านยูโย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  54.5 KB
24   ศึกษาการคัดเลือกและทดลองหาพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพดินเปรี้ยวจัด  52.9 KB
25   ศึกษาการปลูกหวายในสวนยาง  52.3 KB
26   ศึกษาระยะปลูกและจำนวนต้นต่อจับในการปลูกข้าวในดินเปรี้ยว  55.6 KB
27   ศึกษาระยะเวลาในการหมักเศษเหลือปาล์มน้ำมันเพื่อเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน  61.8 KB
28   ศึกษาลักษณะของยางพันธุ์ต่างๆในแปลงทดสอบพันธุ์ยางสวนยางเขาสำนัก  52.2 KB
29   สวนยางตัวอย่างที่มีการปลูกพืชแซมร่วมกับยางพาราในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ การใช้ดินพรุเพาะเห็ด  53.4 KB
30   สวนยางทักษิณราชนิเวศน์  53.4 KB
31   งานวิจัยและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  51.3 KB
32   ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตหวายบางพันธุ์ที่ปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยาง  62.0 KB
33   สวนยางตัวอย่างที่มีการปลูกพืชแซมร่วมกับยางพาราในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  53.3 KB
     
Visitors: 126,213