ศูนย์สาขา


 

                       โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษา
           การพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษา
           การพัฒนาพิกุลทองฯ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบ 
           ลุ่มเชิงเขา ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัด 

                      พื้นที่ศูนย์สาขา ประกอบด้วย ศูนย์สาขา 
             6 โครงการ จัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ
           ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 31,715.8 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
             พิกุลทองฯ เข้าไปดำเนินการ 10,001.8 ไร่ มีครัวเรือน ทั้งหมด
             740 ครัวเรือน มีประชากร 2,927 ราย

 ศูนย์สาขาที่ 1 โครงการสวนยางเขาตันหยง 
                        หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ
                        หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
 ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
                    หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์สาขาที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 3 โครงการ ดังนี้
                     4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้านโคกอิฐ-โคกใน

                       หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
                  4.2) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย
                        หมู่ที่ 3,5,6 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
                        จังหวัดนราธิวาส
                  4.3) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกชุมบก
                        หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
                        จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

Visitors: 86,687