พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ


 

          พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ ตั้งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 8 โครงการ จำนวน 13 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 29,774 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 860 ครัวเรือน ประชากร 3,835 ราย สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีปัญหาทั้งที่เป็นดินเปรี้ยวจัด
และดินทรายจัดดังนี้

 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆ-แฆ
    1.1) บ้านป่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
    1.2) บ้านบาเลาะ
หมู่ที่ 5 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี 

 2. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนรา
    2.1) บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
   2.2) บ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง 

   จังหวัดนราธิวาส 
    2.3) บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 3. โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปลักปลา-บาวง
    3.1) บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
    3.2) บ้านบาวง 
หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส 
 4.โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกสะตอ
    บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 5.โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกกระท่อม
    บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 6.โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว
      6.1) บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
      6.2) บ้านทรายขาว หมู่ที่ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ

           จังหวัดนราธิวาส
 7.โครงการพัฒนาพื้นที่พรุบาเจาะ
    บ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 8.โครงการพัฒนาพื้นที่พรุกาบแดง
    บ้านโคกยามู หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

Visitors: 86,689