พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์


 

  

          พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการนำผลสำเร็จที่ได้จากการศึกษา ทดลองวิจัย ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลกะลุวอและตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 28,795 ไร่ จำนวน 2,889รัวเรือน 14,060 ราย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ บริเวณขอบพรุลักษณะดินเป็นดินเปรี้ยวจัดและเป็นดินทรายจัดบริเวณสันทรายชายทะเล ดังนี้ 

 

     1.พื้นที่ดินเป็นเปรี้ยวจัด ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่
              บ้านยาบี  หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอ
              บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ 

              บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ
 
              บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ 

              บ้านโคกสยา  หมู่ที่ 8 ตำบลลกะลุวอเหนือ 
              บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะลุวอเหนือ  
              บ้านคีรี  
หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ 

     2.พื้นที่เป็นดินทรายจัด ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่
              บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ
              บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ
   
              บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ 
              บ้านตือลาฆอปาลัส 
หมู่ที่ 11 ตำบลกะลุวอเหนือ 

              บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ  
              บ้านสะปอม
 หมู่ที่ 13 ตำบลกะลุวอเหนือ